Smart underhåll av VA-system - InfraMaint - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Smart underhåll av VA-system - InfraMaint

Infrastukturen i samhället måste underhållas för att bibehålla sin funktion, men också för att kunna anpassas till nya krav som kommer av klimat- och samhällsförändringar. RISE, Research Institutes of Sweden, har tagit ett initiativ till att ansöka om att, tillsammans med behovsägare, ledande forskare och andra viktiga aktörer, få genomföra det program för Smart underhåll av infrastruktur som forskningsstiftelsen Mistra har utlyst. Programmet har som mål att bidra till forskning inom smart underhåll av VA, väg och järnväg, med speciellt fokus på det som ligger under kommunalt ansvar. I programmet ingår fyra teman 1. Bedömning av infrastrukturens tillstånd, 2. Prognoser och beslutsstöd, 3. Finansiering och affärsmodeller samt 4. Organisation och processer. Hållbar utveckling och möjligheter med framtidens teknik sak ingå som viktiga aspekter. I konsortiets ansökan är den röda tråden behovsstyrd forskning med vetenskaplig höjd där resultaten kommer många till gagn. Konsortiet ser att behoven av forskning inom området smart underhåll är stort, framför allt på va-sidan, och inom alla de fyra teman som pekas ut. Inom VA kommer fokus ligga på innovativa metoder för att genomföra underhåll och för att bedöma beständighet, beslutsstödsmodeller som har vetenskaplig bas men ändå kan implementeras i mindre VA-verksamheter samt organisations- och affärsutveckling. All forskning i programmet ska bedrivas nära behovsägarna med testbäddar och fallstudier i VA-verksamheterna och utbildningsinsatser för bl.a. drifttekniker och ingenjörer. En stor andel av ansökans budget planeras till industridoktorander och till utbildningssatsningar för att forskningsresultaten ska bli implementerade. Svenskt Vatten kommer att föreslås beredas en plats i programstyrelsen.
Område:
Dricksvatten, Rörnät, Avlopp, Management, Utbildning
Projektnummer:
18-124
Projektledare:
Åsa Flydén
Organisation Projektledare:
RISE Research Institutes of Sweden
Totalt beviljad finansiering av SVU:
3 000 000 SEK
Projektets totala kostnad:
87 760 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2024-12-19