Samverkansmodell för regional vattenförsörjning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Samverkansmodell för regional vattenförsörjning

Regional samverkan kring vattenförsörjning är ett sätt för kommuner att bättre rusta sig för att möta klimatförändringarna. Samverkan kan ske på olika sätt och är inte utan utmaningar. Inom projektet avses en modell för regional samverkan tas fram, som hanterar juridiska, ekonomiska, tekniska samt säkerhetsmässiga aspekter för vattenförsörjning. Projektet använder Göteborgsregionen som fallstudie, där behov av utökad regional samverkan identifierats utifrån ett ökande vattenbehov och begränsade regionala vattenresurser. Modellen tas fram genom att olika former av samverkan undersöks och analyseras genom intervjuer och workshops avseende typ av vattenförsörjning samverkan gäller, typ av samverkan som krävs, samt kostnad och nytta för olika samverkanslösningar. En regional vattenbalans av kommuners behov och kapacitet för vattenförsörjning idag och i framtiden samt tillgängliga regionala vattenresurser skapas, i projektet exemplifierat med kommunerna i Göteborgsregionen. Detta ger en övergripande bild som tydliggör hur olika typer av framtida vattenbehov kan tillgodoses i regional samverkan. En regional riskanalys utgående från kraven på ett riskbaserat arbetssätt i det nya dricksvattendirektivet utvärderar behov och möjligheter utifrån de händelser som kan uppstå och skapa problem. Riskanalysen ska även ta hänsyn hur detta kan hanteras genom t.ex. överföringar av vatten mellan kommuner, men också att förutsättningarna för denna typ av överföring måste utvärderas för att verkligen öka leveranssäkerheten och inte öka risken i delar av systemen. Utifrån riskanalysen kan kostnader och nyttor värderas och kostnadseffektivitet för olika samverkanslösningar bedömas. Modellen utvecklas med vägledningar, checklistor och dokument-dummys, för att kunna appliceras i avtal eller gemensam organisation mellan de kommuner som önskar lösa dagens och framtidens utmaningarna med vattenförsörjning i samverkan med andra.
Område:
Dricksvatten, Management, Rörnät
Projektnummer:
22-109
Projektledare:
Maja Wadstein
Organisation Projektledare:
Göteborgsregionen
Totalt beviljad finansiering av SVU:
305 725 SEK
Projektets totala kostnad:
1 817 340 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2024-06-30