Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan 2.0: Är regionalisering nästa steg för VA?

Inom VA är samverkan mellan kommuner avseende drift, underhåll och även investeringar vanligt förekommande. Anledningarna till samverkan är framförallt att kommuner upplever att de inte själva kan leva upp till de krav som ställs på VA-verksamheter idag och även att de har svårt att framöver ensamma hantera olika utmaningar kopplade till bland annat klimatförändringar och hållbarhetsfrågor. I takt med att samverkan blir allt vanligare ser vi även hur befintliga samverkanslösningar växer efterhand som fler kommuner väljer att gå med i dessa organisationer. Givet hur situationen ser ut för kommunala VA-organisationer finns det inget som pekar på att samverkan kommer att minska i omfattning. Vad vi ser är således en växande andel gemensamt ägda VA-organisationer som var och en ansvarar för en större geografisk yta. Även om samverkan inte är något nytt fenomen är våra kunskaper kring vad samverkan i större omfattning med fler medverkande kommuner som täcker in ett större geografiskt område innebär. Speciellt vad det gäller styrning och ledning men även ansvarsutkrävande. Hur problem som uppstår kring taxor, gemensamma investeringar och ledningsnät ska lösas är också hittills inte studerat i någon större utsträckning och inte heller beprövat. När Sverige nu står inför en utveckling som pekar på att vi får allt fler regionala VA organisationer som ägs och styrs av flera kommuner i samverkan finns det ett behov av att studera konsekvenserna av en sådan utveckling närmre. Vi behöver veta mer om vad det innebär samt vilka hindren och möjligheterna för en regionalisering är samt vilka konsekvenser det kan förväntas få för verksamheterna. Syftet med den här studien är därför att, med fokus på samverkan inom svensk VA sektor, studera förutsättningar samt hinder och möjligheter för en utveckling mot en ökad regionalisering av kommunal VA-verksamhet.
Område:
Management
Projektnummer:
20-101
Projektledare:
Anna Thomasson
Organisation Projektledare:
Kefu, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
167 500 SEK
Projektets totala kostnad:
167 500 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2021-06-27