Hoppa till huvudinnehåll

Säkra och snabba ledningsnätsarbeten

I detta projekt kommer vi att utveckla och utvärdera snabbare metoder för att analysera dricks- vattenkvaliteten vid planerade och oplanerade ledningsarbeten. Målet är att minska tiden för in-koppling av nya ledningar men att ändå kunna koppla in på ett kvalitetssäkrat sätt. Målet är vidare att minska dricksvattenförlusterna till följd av spolning och att genomföra mer kostnadseffektiva ledningsnätsarbeten. I projektets första skede tas en initial kunskapssammanställning fram utifrån projektets fokusområden, vilka är att kunna förutse mikrobiell tillväxt i nya ledningar/ledningsdelar samt snabbare analysmetoder för mikrobiella parametrar. I nästa steg genomförs datainsamling vid löpande ledningsarbeten med hjälp av flödescytometri och eventuella andra tillgängliga metoder för online-mätning av dricksvattenkvalitet. Utöver detta kommer två relevanta examensarbeten på master-nivå att genomföras, utifrån ett mikrobiologiskt respektive ett kostnad-nyttoperspektiv. Det sista steget i projektet är att, baserat på resultat från tidigare delar, ta fram ett förslag på rikt- linjer för hur snabba och säkra ledningsarbeten kan utföras. Snabba och kvalitetssäkrade ledningsnätsarbeten förväntas leda till minskade investeringskostnader, indirekta samhällskostnader samt dricksvattenförluster till följd av långvarig spolning.
Område:
Dricksvatten, Rörnät
Projektnummer:
20-113
Projektledare:
Josefin arup
Organisation Projektledare:
VA SYD
Totalt beviljad finansiering av SVU:
450 000 SEK
Projektets totala kostnad:
900 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2022-08-31