Rent blås – övervakning och underhåll av luftare - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Rent blås – övervakning och underhåll av luftare

Ökande elpriser och den accelererande klimatkrisen gör energieffektivisering högt prioriterad hos svenska avloppsreningsverk. Den största delen av elanvändningen sker vid luftning av de biologiska reningsstegen som, trots finblåsiga luftare och intrimmade reglersystem, står för 30–50 procent av elanvändningen. En potentiellt stor andel av denna elanvändning är onödig och beror på igensättning och åldrande av luftarnas membran. I internationella studier har upp till 40 % försämring observerats efter några år. Erfarenheterna från svenska reningsverk är begränsade och motsägande, vilket konstaterades i det nyligen avslutade SVU-projektet ELSA. Det är dock möjligt att återställa en del av luftarnas försämrade tillstånd (mottryck och syreöverföringskapacitet) genom rengöring eller membranbyte. Det underhåll som sker idag är framför allt byte av membran enligt fasta tidsintervall men inte utifrån behov. En orsak är att det saknas metoder för att övervaka luftarnas prestanda under drift och att det därför inte heller finns verktyg för att utföra ett tillståndsbaserat underhåll. Projektets syfte är att öka förståelsen för hur tillståndsbaserat underhåll av luftare kan implementeras på svenska avloppsreningsverk, samt bedöma dess nytta ur ett energi- och systemperspektiv. Detta görs genom att analysera luftarnas tillstånd på fem reningsverk genom tester i rent vatten. Resultaten analyseras sedan genom modellsimuleringar för att ge riktlinjer för underhållsintervall utifrån ett systemperspektiv. På fyra av reningsverken implementeras och utvärderas även prestandaövervakningsmetoder . Projektets sex VA-organisationer deltar med reningsverk i olika storlekar (40 000–800 000 p.e.), processer, luftare, mätningar och reglerstrategier. Detta skapar en bredd i resultaten som gör dem relevanta för hela VA-Sverige. Den totala reduktionspotentialen för tillståndsbaserat underhåll av luftarsystem är 6 200 ton CO2e eller cirka 70 GWh per år för Sveriges kommunala reningsverk över 20 000 p.e.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
22-107
Projektledare:
Oscar Samuelsson
Organisation Projektledare:
IVL Svenska Miljöinstitutet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
900 000 SEK
Projektets totala kostnad:
3 887 273 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2024-09-30