Reaktivering av kol för den svenska VA-sektorn - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Reaktivering av kol för den svenska VA-sektorn

Detta är en så kallad "10%-ansökan". Svenskt Vatten, i samverkan med medlemmarna, eftersöker med denna förfrågan ökad kunskap kring reaktivering av aktivt kol och hur detta skulle kunna möjliggöras nationellt inom Sverige. Bakgrund I Sverige kommer flera vattenverk och avloppsreningsverk behöva tillföra ytterligare reningssteg till följd av nya EU-direktiv; dricksvatten- och avloppsdirektiven där reningskraven kraven skärps. Vår bedömning är att det framtida behovet av aktivt kol kommer att öka.   Granulerat aktivt kol (GAK) adsorberar mikroföroreningar och behöver bytas ut eller reaktiveras då reningseffektiviteten avtar över tid då kolet blir mättat. Idag transporteras mycket av det kol som ska reaktiveras utomlands. I Sverige finns endast en anläggning för reaktivering av aktivt kol för dricksvattenberedning och denna anläggning har nått sin livslängd. Uppdrag Uppdraget innefattar en kartläggning av framtida behov av aktivt kol. Hur många vattenverk och avloppsreningsverk kommer att behöva tillföra ytterligare reningssteg. Vilka av dessa kan tänkas välja aktivt kol? Finns det behov av en eller flera anläggningar för reaktivering av aktivt kol inom Sveriges gränser? Vilka möjliga lokaliseringar finns utifrån logistisk, rimliga transportbehov samt försörjningsberedskap (dagens omvärldsläge). Var är det lämpligt att anlägga en anläggning med tanke på behov av att tillgodogöra sig spillvärmen etc.  Utredningen ska även undersöka olika alternativ för drift och uppstart av anläggning. Vad är lämplig ägarform? Hur ska affärsmodellen se ut för att gagna VA-huvudmännen bäst? Uppdraget har varit ute på riktad upphandling. Anbudsförfrågan har skickats till sex utvalda aktörer. Inkomna projektförslag bedömts av en utvald grupp bestående av kommittémedlemmar ur DRIK och VAK samt Birger Wallsten från Svenskt Vattens. Antaget anbud är ett kombinerat av två tillfrågade aktörer; Sweco och Ivl. Övriga aktörer tackade nej eller svar uteblev.
Område:
Kanslibeslut
Projektnummer:
23-108
Projektledare:
Yingdi Chen
Organisation Projektledare:
Sweco Sverige AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
696 600 SEK
Projektets totala kostnad:
696 600 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2024-11-10