Hoppa till huvudinnehåll

Projektprogram för DRICKS 2021

Denna ansökan avser förlängning av projektprogrammet DRICKS som startade år 2003. För att synkronisera de olika va-klustrens programperioder gäller denna ansökan endas 2021. Syftet är att under år 2021 fortsätta och vidareutveckla det framgångsrika arbetet som bedrivits inom fyra arbetspaket (AP) under innevarande programperiod (2018–2020) samt komplettera med fler projekt inom ett nytt AP. De ingående projekten är formulerade tillsammans med DRICKS medlemmar och därmed väl förankrade i dricksvattenbranschen. Ansökan för år 2021 är indelad i följande sju AP: AP1: Beslutsstöd för framtida utmaningar – ett beslutsstödsverktyg för att jämföra och prioritera åtgärder inom dricksvattenssystemet vidareutvecklas och görs tillgängligt för va-branschen. AP2: Hållbar drift av distributionsnät för säker vattenkvalitet –ny sensorteknik kartläggs och metoder för onlineövervakning i ledningsnätet presenteras samt metoder för bedömning av hälsorisker utvecklas. AP3: Förekomst av kemiska ämnen och barriärverkan – ökad kunskap om oönskade kemiska föroreningar, och beredningsprocessernas effektivitet att avskilja dessa, behandlas. AP4: Biofilter och mikrobiologiska barriärer – taxonomisk karaktärisering av biofilmen i infiltrationsdammar och långsamfilter samt prestandajämförelse av dessa processer m.fl. studeras. AP2021: Nya satsningar under 2021 – risker kopplade till råvattenkvalitet vid uppströmsarbete, råvattenskydd och påverkan av dagvatten studeras. En kartläggning av förekomst av radioaktiva ämnen och dess risker initieras. Kopplingar mellan mikrobiologisk säkerhet, kvalitet av färdigt dricksvatten och intensitet av beredningen kommer att utredas. Utöver de fem AP ovan ingår även löpande arbete inom: (AP5) Kommunikation och resultatspridning, där förvaltning och tillgängliggörande av QMRA-verktyget tydliggörs, samt (AP6) Projektledning.
Område:
Avlopp, Dricksvatten, Management, Rörnät
Projektnummer:
20-121
Projektledare:
Thomas Pettersson
Organisation Projektledare:
Chalmers tekniska högskola
Totalt beviljad finansiering av SVU:
2 200 000 SEK
Projektets totala kostnad:
5 000 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2022-06-30