Hoppa till huvudinnehåll

NPHarvest – Hållbar återvinning av fosfor och kväve

NPHarvest är ett näringsåtervinningsprojekt som syftar till att utvärdera teknik för återvinning av kväve och fosfor ur avlopp. Denna ansökan fokuserar på att analysera kvaliteten på de återvunna produkterna och bedöma dem och själva processen ur miljösynpunkt genom att göra en livscykelanalys. NPHarvest-tekniken har utvecklats vid Aalto-universitetet i Finland och kommer att utvärderas i testbädden Recolab, Helsingborg, parallellt med befintliga struvitåtervinnings- och ammoniakavskiljningsprocesser. Den NPHarvest-pilotanläggning som framgångsrikt testats i flera kortare försök kommer att flyttas till Recolab och avsikten är att under drygt ett halvår identifiera optimala processparametrar och driftsförhållanden för maximalt utbyte och kvalitet på återvunna produkter, med fokus på kväveåtervinning. Samtidigt bedöms teknologin med avseende på processtabilitet samt miljö- och ekonomiska aspekter. NPHarvest-processen består av en förbehandlingsprocess för ”ballastad” sedimentering med kalk för avlägsnande av partiklar och återvinning av fosfor samt kväveåtervinning genom ammoniakstripping med hydrofoba gaspermeabla membran. Den nya processen har låg energiförbrukning samtidigt som standardkemikalier används. Produkterna är rent ammoniumsalt och hygieniskt fast material innehållande fosfor. Tack vare att processer för struvitfällning och ammoniakstripping redan finns i Recolabanläggningen kan NPHarvest-tekniken jämföras med dessa mer konventionella tekniker i parallella försök under liknande driftsbetingelser. Driften under projektperioden inkluderande grundläggande analyser, såsom t ex fosfor- och kväveinnehåll i produkterna, har redan beviljats finansiering via Richerts stiftelse. Således utgör denna ansökan en påbyggnad med fler analyser avseende produktkvalitet (främst avseende tungmetaller, organiska föroreningar och hygieniska parametrar) och en ökad insamling av data för att möjliggöra bedömning av miljöpåverkan i ett större perspektiv med hjälp av livscykelanalys.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
20-120
Projektledare:
Hamse Kjerstadius
Organisation Projektledare:
Lunds universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
550 000 SEK
Projektets totala kostnad:
3 535 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2022-06-30