MiKe - Mikrobiologiska och Kemiska risker i dricksvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

MiKe - Mikrobiologiska och Kemiska risker i dricksvatten

I detta projekt ämnar elva vattenproducenter, med en bred geografisk spridning, tillsammans med fem företag inom VA-branschen (två analyslaboratorier och tre konsultbolag), att undersöka hur kemiska hälsorisker och biostabilitet kan mätas och kvantifieras på svenska dricksvattenverk. Syftet med projektet är utveckla hur man ska kunna utforma kravställning gällande ett biostabilt dricksvatten utan tillväxt av mikroorganismer och ett dricksvatten som kan anses vara säkert med avseende på förekomst av hälsofarliga kemiska ämnen och patogena mikroorganismer. Målet med projektet är att definiera kvalitetskriterier där gränsvärden saknas för att kunna t.ex. i) optimera nuvarande reningsprocesser, ii) dimensionera av nya vattenverk och iii) uppnå kravet på att producera ett dricksvatten som är ”hälsosamt och rent” enligt §7 i Livsmedelsverkets Dricksvattenföreskrifter. Detta planeras ske genom ett års provtagning och analys med ett antal mikrobiologiska metoder samt med effektbaserade analyser som mäter toxiska effekter av kemiska föroreningar för att i) etablera samband mellan AOC-halt, vattnets biostabilitet och biofilmtillväxt samt förekomst av odlingsbara och långsamväxande bakterier samt ii) kartlägga toxiska effekter i svenska rå- och dricksvatten och borttagningseffektiviteten i olika reningssteg. Resultaten kommer att sammanställas och jämföras med analysföretagens databaser, tidigare publicerade data, i litteraturen befintliga förslag på riktvärden och benchmarking inom projektet.
Område:
Dricksvatten
Projektnummer:
22-104
Projektledare:
Elin Lavonen
Organisation Projektledare:
Sydvatten
Totalt beviljad finansiering av SVU:
900 000 SEK
Projektets totala kostnad:
3 848 970 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-02-01