Hoppa till huvudinnehåll

Massbalans av mikroplaster på Käppalaverket del 2

Under 2019 genomfördes ett projekt (SVU-rapport 2020-08) genom ett samarbete mellan Käppalaförbundet, Gryaab och Aalborg universitet där mikroplaster inklusive däckpartiklar i vatten- och slamflöden till, inom och från avloppsreningsverk analyserades. Analyser skedde även på hushållsspillvatten från områden i Stockholm och Göteborg. För Käppalaförbundets del genomfördes analys av mikroplaster på inkommande avloppsvatten efter galler, rötat avvattnat slam och utgående renat avloppsvatten. På grund av fel vid provtagning av inkommande vatten till Käppalaförbundet blev resultaten för dessa prover inte representativa och någon massbalans kunde inte göras för Käppalaverket. I detta projekt ska därför nya provtagningar och analyser på inkommande vatten genomföras. Även fler provtagningspunkter läggs till då det idag osäkert hur olika processer påverkar avskiljningen av mikroplaster och fler studier behövs. Därför skulle det vara intressant att utreda hur mycket mikroplast som potentiellt följer med renset i inkommande vatten genom att lägga till provtagning innan gallret som fångar upp renset samt provtagning av tvättvattnet från renset för att se hur mycket mikroplast som återgår till processen. Genom att analysera hur mycket som inkommer innan galler kan mängd mikroplaster från hushåll uppskattas. Det finns även andra provtagningspunkter som skulle vara intressanta att undersöka, varför denna ansökan om projektmedel görs. Dessa är innan och efter aktivslamprocessen för att se hur mikroplaster påverkas av den och spolvatten från sandfiltren för att se om de kan förklara varför Käppalaförbundets resultat på utgående vatten i föregående projekt var märkbart lägre än för de andra reningsverken. Slutligen skulle det vara intressant att se vilken påverkan rötningsprocessen har genom att jämföra orötat primär- och överskottsslam samt rötat ej avvattnat slam med resultaten av rötat avvattnat slam från föregående projekt.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
20-122
Projektledare:
Angelica Andreasson
Organisation Projektledare:
Käppalaförbundet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
231 500 SEK
Projektets totala kostnad:
738 600 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2022-02-28