Hoppa till huvudinnehåll

Kontroll- och byggledarhandboken VA

I takt med att VA-investeringstakten i Sverige har ökat krävs det att VA-projekt utförs systematiskt och håller hög kvalitet för att säkerställa nya och renoverade VA-ledningars och pumpstationers livslängd och driftbarhet på lång sikt, gärna 100-150 år. I det tidigare SVU- projektet Projekthandboken VA såg arbetsgruppen ett tydligt behov av att fortsätta arbetet genom att även ta fram en separat kontroll- och byggledarhandbok för VA-projekt med fokus på VA-ledningar och pumpstationer. Detta för att bygga upp ett generellt system för kontroll- och byggledning som kan vara till stöd för både stora och små VA-organisationer i Sverige för att kvalitetssäkra utförandefasen/byggprocessen framförallt avseende kvalitet, men även avseende projektparametrarna tid, ekonomi och miljö för de delar av dessa projektparametrar som byggledaren har befogenheter och ett ansvar.   Projektets övergripande mål är att ta fram en Kontroll- och byggledarhandbok för utförandefasen i VA-investerings- eller reinvesteringsprojekt för att i första hand säkerställa kvaliteten vid ledningsbyggande. Kontroll- och byggledarhandboken ska främst kunna användas av beställarens (VA-verksamheternas) byggledare, men även vara till hjälp för entreprenörens platschef samt vara ett dokument som ligger till grund för samarbete och en ”vi hjälps åt” anda mellan projektets parter i utförandefasen (beställaren, teknikkonsulten, entreprenören och rörleverantören). Kontroll- och byggledarhandbokens primära innehåll är hur man som byggledare i praktiken gör för att kontrollera och stötta entreprenören i fält för att säkerställa hög kvalitet på den VA-anläggning som byggs. Detta projekts resultat stämmer väl överens med det prioriterade forsknings- och utvecklingsområdet ”Säkerställande av kvalitet vid ledningsbyggande” och det underliggande målet ”utvärdering och förbättring av fältkontroller av nylagda VA-ledningar vad gäller både konventionella ledningar, LTA-system och schaktfria tekniker.
Område:
Management, Rörnät
Projektnummer:
19-117
Projektledare:
Helena Mårtensson
Organisation Projektledare:
Envidan AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
345 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 296 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2022-03-31