Kemisk screening i avloppsnätet som stöd för uppströmsarbete - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kemisk screening i avloppsnätet som stöd för uppströmsarbete

Projektet syftar till att förbättra förståelsen för mikroföroreningar som sprids från olika verksamheter kopplade till avloppsnätet. En koordinerad provtagning skall göras på fyra avloppsnät på provplatser som domineras av antingen industriverksamhet, sjukvård, flerfamiljshushåll eller handelsplatser och en kemisk screening av ett mycket stort antal ämnen utförs. Detta ger en unik kartläggning av avloppsnätets kemiska belastning. Detta medför i sin tur en förbättrad möjlighet till riktade uppströmsåtgärder till olika samhällsaktörer. Kemiska analyser är ofta en stor kostnad vid karaktärisering av den kemiska sammansättningen på avloppsvattnet. Riktade kemiska analyser begränsas därför till ett fåtal substanser som man specifikt valt att studera istället för att täcka den större bilden av kemiska ämnen som förekommer. Modern instrumentell analysteknik gör det möjligt att göra så kallad förutsättningslös kemisk analys för att identifiera ett stort antal kemiska ämnen i ett visst prov (sk non-target screening) eller en analys där man letar efter signaler från ett stort antal substanser som man på förhand misstänker kan finnas (sk suspect target screening). Bägge utförs med masspektrometriska metoder som ger ett ”kemiskt fingeravtryck” för ett visst prov. Även om screeningen inte är kvantitativ, pga avsaknad av standardämnen för alla substanser, kan en jämförelse mellan olika prov göras för en viss substans för att avgöra om halten är relativt sätt högre i ett prov än ett annat. En kartering av avloppssystem med avseende på ett stort antal substanser kan på så vis möjliggöra en prioritering av ämnen att fokusera uppstömsåtgärder mot. En lista av prioriterade substanser kommer att tas fram genom att sammanställa förekomsten av kemikalier som har rapporterats i tidigare publicerade studier samt från databaser av prioriterade kemikalier. Även en faro/riskbedömning av dessa baserad på data från CompTox-databasen och liknande källor kommer att göras.
Område:
Avlopp, Rörnät
Projektnummer:
22-114
Projektledare:
Gunnar Thorsén
Organisation Projektledare:
IVL Swedish Environmental Research Institute
Totalt beviljad finansiering av SVU:
476 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 747 680 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-02-28