Hoppa till huvudinnehåll

Hydraulisk analys för dagvattenreglering på fastighetsmark

Problematiken kring att hantera dagvattenflöden i samhället är inte bara en konsekvens av bristande reglering utan en följd av faktiska förändringar med ett ändrat klimat, kraftig bebyggelseutveckling samt ökade omgivningskrav, t ex i form av miljökvalitetsnormer för vatten. För att få till de mest samhällsekonomiska lösningarna behöver en del av lösningen med största sannolikhet läggas på fastighetsmark, men det är i nuläget oklart hur detta kan regleras och vilken typ av reglering som är mest samhällsekonomiskt lönsam. Tre kommunala VA-bolag (VA Syd, Kretslopp och vatten, samt Stockholm vatten och avfall) har därför initierat en utredning som syftar till att undersöka hur en fördröjning eller begränsning bör utformas och om det kan regleras i ABVA. Aktuella VA-bolag har lagt och står beredd att lägga stor interna planeringsresurser för att underbygga framtida dagvattenkrav som är rimliga och kommunicerbara gentemot fastighetsägare. Detta projekt utgör en första etapp i utredningen, och fokuserar på en hydraulisk analys av hur olika kravformulering på fastighetsmark påverkar avloppssystemet och vilka åtgärder som krävs för säker avledning. Projektet genomförs i tre delmoment, där del 1 består i etablering av ett referensscenario i form av en hydraulisk modell som är rätt dimensionerad. I del 2 appliceras olika ”störningsfaktorer” i form av klimatfaktor eller förtätning, och därefter genomförs en känslighetsanalys av olika typer av kravställning på fastighetsmark i olika delar av modellen för att utvärdera på vilket sätt dessa olika regleringar påverkar systemet som helhet och huruvida de är tillräckliga för att återställa säker avledning. Resultaten från känslighetsanalysen ska kunna användas som input till en samhällsekonomisk analys, och möjliggör fortsatta analyser kring hur dagvatten på fastighetsmark kan regleras på ett långsiktigt hållbart sätt samt vilka juridiska och ekonomiska konsekvenser olika åtgärdsscenarier får för det allmänna och den enskilde.
Område:
Management, Rörnät
Projektnummer:
20-106
Projektledare:
Maria Roldin
Organisation Projektledare:
DHI Sverige AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
400 000 SEK
Projektets totala kostnad:
800 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2021-06-30