Hoppa till huvudinnehåll

Hållbar vattenförsörjning

Riskerna är många där det inte finns tillräcklig tillgång till rent vatten och sanitet. Ekosystem som skogar, sjöar, vattendrag påverkas negativ. Förutsättningar för jordbruk och industri försämras, men även människor påverkas. Ett varmare klimat och en växande befolkning ger stora utmaningar för en hållbar framtida vattenförsörjning. Tillgången till rent vatten har under senare år också blivit en angelägen och aktuell fråga i Sverige, inte minst med tanke på sommaren 2018. Många av de utmaningar som måste adresseras för att ge förutsättningar till god tillgång till rent vatten också i framtiden kan endast lösas genom dialog och samarbete mellan ansvariga aktörer. IVAs projektförslag bygger därför på en bred medverkan och deltagande i det operativa projektarbetet. Utgångspunkten är ramverket kring FNs hållbarhetsmål och specifikt mål nr 6. IVA vill bidra till att skapa en bestående plattform för alla viktiga aktörer inom vattensektorn där FoU, företag och förvaltning möts. Projektet bygger på tre ben: 1. Vatten som gemensam resurs - kretslopp och förvaltning 2. Klimatförändringar - konsekvenser av större nederbördsvariationer 3. Vatten i urbana miljöer - hur säkrar vi vattenförsörjningen i våra växande städer och samhällen? Projektet har samhället och samhällsnyttan som utgångspunkt och ska analysera konsekvenser och sårbarhet och möjliga lösningar på negativa effekter av förändringar av tillgång till och kvalitet på vatten. Samhällsekonomiska aspekter till följd av vattenbrist ska analyseras. En central del är att arbeta med ramverken kring resurseffektiv vattenförvaltning, ansvar och roller på nationell, regional och lokal nivå. Projektet ska peka på områden som saknar eller är i behov av ökade forskningsresurser eller förändrad forskningsstruktur. Intressanta och relevanta tekniska samt natur- och ekosystembaserade lösningar för den svenska marknaden och för export utgör en del, samt genomlysning av behov av nationellt exportstöd.
Område:
Kanslibeslut
Projektnummer:
20-125
Projektledare:
Staffan Eriksson
Organisation Projektledare:
IVA
Totalt beviljad finansiering av SVU:
200 000 SEK
Projektets totala kostnad:
7 600 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2021-12-30