Hoppa till huvudinnehåll

Förbehandling för Idealt KolUtnyttjande

Under hösten 2019 byggs en pilotanläggning på Källby avloppsreningsverk i Lund för att studera förfiltrering i kombination med primärslamhydrolys. Förfiltrering av inkommande avloppsvatten har visat sig vara ett effektivt och kompakt alternativ till försedimentering. I de tillämpningar av förfiltrering som är kända rötas det avskilda primärslammet direkt och nyttjas inte som intern kolkälla till den biologiska reningen. Emellertid kan primärslammet med fördel hydrolyseras och återföras uppströms filtret, så att enbart den mest lättillgängliga kolkällan doseras till den biologiska reningen när kolkälla saknas för tillräcklig biologisk fosfor- och kväveavskiljning. Utveckling mot ett idealt kolutnyttjande på avloppsreningsverk är vägen till en mer resurseffektiv rening, och ett område av växande intresse både i Sverige och internationellt. Syftet med projektet är att:   - Undersöka hydrolysatets potential att täcka behovet av kolkälla för biologisk avskiljning av fosfor och kväve på ett kontrollerat och robust sätt vid kontinuerlig drift under hela året. - Beräkna potentialer till energieffektivisering och ökad biogasproduktion vid implementering av konceptet. - Jämföra driftresultat och energianvändning vid förfiltrering respektive försedimentering.   Vidare erhålls drifterfarenheter av konceptet, en styrstrategi för att undvika metanproduktion i slamhydrolysen utarbetas och hypotesen att inblandning av rejektvatten, från avvattningen av rötat slam, till hydrolysprocessen kan öka reaktionshastigheten testas. Projektet omfattar, förutom pilotstudier, även litteraturstudier, försök i labbskala för att mäta hydrolysatets potential som kolkälla, samt mikrobiella analyser. Total projektbudget är 5 959 538 kr. Projektet söker ett bidrag från Svenskt Vatten Utveckling på 1 000 000 kr.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
19-112
Projektledare:
David Gustavsson
Organisation Projektledare:
Sweden Water Research
Totalt beviljad finansiering av SVU:
1 000 000 SEK
Projektets totala kostnad:
5 949 538 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2022-12-15