Hoppa till huvudinnehåll

Erfarenheter av LTA-system - En kunskapssammanställning

Växande städer kräver växande VA-system. Sett till hela VA-kollektivets samlade investeringsbehov står ledningsnäten för de största kostnaderna där utbyggnaden av VA till omvandlingsområden står för en betydande del av investeringsbehoven de närmaste åren. LTA-system (lätt tryckavlopp) förespråkas ofta som alternativ till konventionella självfallsledningar då ledningarna går att anlägga i områden med utmanande markförhållanden, samt att de är billigare än självfallsledningar att anlägga. LTA-system har byggts i stor utsträckning i Sverige men praktiska erfarenheter har inte samlats in och tillgängliggjorts för det större VA-kollektivet sedan början av 2000-talet. Syftet med detta projekt är att samla in och sprida kunskap om LTA-system där kommunala verksamhetsområden har utvidgats. Projektet ämnar höja den allmänna kunskapsnivån om LTA-system genom att belysa erfarenheter av LTA-system kopplade till aspekter av ledningsnätet, dess komponenter, allmän drift samt förvaltning. Detta inkluderar långsiktiga erfarenheter av förvaltning samt praktiska lärdomar och råd från (i) planeringsfasen, (ii) exploateringsfasen och (iii) driftsfasen. Inom ramen för projektet kommer även kunskapsspridning till VA-planerare och beslutsfattare vid kommunala VA-organisationer genomföras. Projektet har fem delmoment: (1) erfarenhetsinsamling genom enkäter och intervjuer, (2) en workshop för att få återkoppling och inspel från behovsägare, (3) en sammanfattande rapport som beskriver långsiktiga erfarenheter av drift och förvaltandet av LTA-system samt analys av dessa, (4) ett seminarium för att kommunicera projektresultaten och (5) kommunikation. I helhet ska projektet resultera i en sammanställning av svenska erfarenheter av LTA-system för avloppshantering i peri-urbana områden. Insamlade erfarenheter av långsiktigt praktisk förvaltning utgör ett beslutsunderlag för VA-huvudmän och är en uppdatering av, eller komplement till, befintliga beslutsmodeller för VA-planering.
Område:
Rörnät
Projektnummer:
20-118
Projektledare:
Solveig Johannesdottir
Organisation Projektledare:
RISE Research Institutes of Sweden
Totalt beviljad finansiering av SVU:
514 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 028 200 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2022-04-30