Effektivare nyttjande av organiskt material i avloppsvatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Effektivare nyttjande av organiskt material i avloppsvatten

Reningsverken behöver anpassas till klimatförändringar och reningsverkens egen klimatpåverkan, som orsakas av direkta och indirekta emissioner, behöver minskas. Projektet kommer att tillföra nödvändig kunskap som behövs för att kunna förbehandla och styra innehållet av organiskt material i avloppsvattnet, så att energiförbrukningen reduceras till ett minimum, kvävereningen förbättras, behovet av fossil kolkälla minskas och att gasproduktionen kan ökas. Den processkonfiguration som utreds i föreslaget projekt består av koagulering och flockning av slam i inkommande vatten med vidare avskiljning i ett trumfilter kompletterat med hydrolys och fermentering av det avskilda slammet för VFA produktion i en sedimenteringstank. I trumfiltret ska dos-responstester genomföras med polymer vid olika vattentemperaturer för at se hur olika grad av hydrolys i ledningsnätet påverkar avskiljningsgrad och dosbehov. I sedimenteringstanken ska sedimenteringsegenskaper av det filtrerade slammet studeras. I hydrolysprocessen studeras hur vattentemperatur och SRT påverkar VFA-produktionen och hur doseringen av VFA till biologerna kan regleras med recirkulation av hydrolysat i försedimenteringen. Slutmålet i pilotprojektet är att ta fram ett bra beslutsunderlag för den framtida utbyggnaden av förfiltrering och slamhydrolys vid tekniska verken i Linköping men även att ge ett generellt beslutsunderlag som kan nyttjas av andra avloppsreningsverk.
Område:
Avlopp
Projektnummer:
23-106
Projektledare:
Karin Kling
Organisation Projektledare:
Tekniska verken i Linköping AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
737 846 SEK
Projektets totala kostnad:
1 607 692 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-02-01