Dricksvattensystemets möjliga bidrag till stadens elförsörjn - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvattensystemets möjliga bidrag till stadens elförsörjn

VA-systemen är energikrävande och 1,3 TWh el åtgår för att driva befintliga VA-system i Sverige (Svenskt Vatten rapport 2008-01) vilket motsvarar cirka 1 % av Sveriges totala årliga elförbrukning. Systemen drivs inte på det mest energismarta sättet idag, vilket borde vara en självklarhet i det smarta och hållbara samhället. Sveriges elförsörjning står inför stora utmaningar samtidigt som klimatomställningen innebär en kraftigt ökad elektrifiering framöver i kombination med ökad andel förnyelsebara energikällor. En stor utmaning är kapacitetsbristen i elnäten, både i transmissionsnätet och distributionsnäten. Flexibla elkunder som kan styra sin elförbrukning till tidpunkter som är gynnsamma för elnät och elproduktion är en del av lösningen på problemet. Digitaliseringen möjliggör nu en optimering av VA-systemen som inte var möjlig tidigare. Energibranschens utveckling och deras nya affärsmodeller för effektstyrning gör det därför möjligt och kanske även lönsamt för andra aktörer att bidra till en balansering av elförbrukningen. Frågan är därför om driften av VA-systemen kan energioptimeras och även nyttjas för att bidra till att balansera effektbehovet i samhället? Vad skulle en sådan optimering och/eller effektbalansering kräva och vilka incitament finns för att ta lösningar i drift? Detta projekt syftar till att genom en förstudie kartlägga möjligheter och utmaningar för kommunala VA-aktörer att bidra till effektbalansering av elnätet med effektstyrning av (i första hand) dricksvattendistributionskedjan. Vi kommer dessutom kartlägga var i systemet det generellt finns större/mindre potential att energieffektivisera driften samt uppskatta potentialen för energioptimering av hela dricksvattendistributionen där Helsingborg utgör konkret exempel. Genom nära samarbete med Öresundskraft och E.ON säkerställer vi en relevant och aktuell kunskapssammanställning och möjlighetsanalys för Svenska VA-aktörer som belyser möjligheter och begränsningar kring en smart elanvändning.
Område:
Dricksvatten, Rörnät
Projektnummer:
23-104
Projektledare:
Marinette Hagman
Organisation Projektledare:
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Totalt beviljad finansiering av SVU:
250 000 SEK
Projektets totala kostnad:
502 700 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2024-08-31