DRICKS programansökan inom dricksvattenområdet 2022-2024 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

DRICKS programansökan inom dricksvattenområdet 2022-2024

DRICKS kommer under programperioden 2022-2024 att vara fem medlemsuniversitet, där Linköpings universitet och Uppsala universitet adderas till Chalmers, Lunds universitet och SLU. I och med detta kommer vi öka kompetensen inom sensorteknik, desinfektionsbiprodukter och råvattenskydd för att stärka DRICKS position inom dricksvattenforskning i Sverige och internationellt. Forskningsområdena som DRICKS-programmet kommer att fokusera särskilt på den kommande programperioden har arbetats fram i mycket nära samarbete med svenska dricksvattenbranschen. Forskning sker i följande fyra arbetspaket: Säker vattentillgång, Framtidens vattenverk, Hållbara distributionsnät och Säker vattenkvalitet. Forskningsresultaten från projekten i de fyra arbetspaketen syftar till att ge användbara resultat, metoder och modeller för branschen i närtid, d.v.s. senast inom 3–5 år efter att projekten är avslutade. En nyhet i DRICKS-programmet är att vi skapat tre temaområden inom följande: AI och datahantering, Riskhantering och beslutsstöd samt Hållbarhet och klimatförändringar. Arbetet i temaområdena syftar till att underlätta samverkan mellan de olika arbetspaketen, och tillhörande projektkomponenter, kopplat till de aspekter som respektive temaområde fokuserar på, samt underlätta kommunikation och samverkan med samhället och övriga va-kluster. DRICKS programorganisation består som tidigare perioder av föreståndare, styrgrupp, ledningsgrupp och beredningsgrupp som driver på arbetet med att genomföra forskningsprojekten, samarbeta och kommunicera projektresultat samt nya metoder och modeller ut till svenska va-branschen och övriga samhället. Nytt för denna programperiod är att vi inrättar en företagsgrupp som syftar till att skapa mervärde genom att öka kontaktytorna mellan forskare, va-organisationer och privata företag inom dricksvattenbranschen.
Område:
Dricksvatten
Projektnummer:
21-117
Projektledare:
Thomas Pettersson
Organisation Projektledare:
Chalmers tekniska högskola
Totalt beviljad finansiering av SVU:
7 800 000 SEK
Projektets totala kostnad:
41 650 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2025-05-31