Hoppa till huvudinnehåll

Dagvattenrening med flytande våtmark

  Dagens hantering av dagvatten inriktas främst på uppsamling och fördröjning av vattenmassorna för att undvika översvämning, men behovet för att rena dagvattnet ökar. Klimatförändringarna och den tilltagande urbaniseringen förväntas leda till både större volymer dagvatten och till ökade föroreningshalter i vattnet. Dagvattendammar har visat sig vara dåliga på att rena tungmetaller i löst form, som är giftigare för växt- och djurliv än tungmetaller i partikelform. Klorid från vägsalt renas inte alls i nuvarande dagvattensystem, och kan skada betongkonstruktioner och grundvatten samt är giftigt för växter och djur i högre koncentrationer. En förbättring av reningen sker troligen genom att komplettera dagvattendammar med flytande våtmarker. De flytande våtmarkernas rening bygger på växters förmåga att rena vatten från föroreningar, bland annat genom att ackumulera föroreningarna i växten. Växten kan sedan tas om hand. Ackumuleringsförmågan skiljer sig åt mellan växtarter. Vi har identifierat växter som har bra förmåga att rena vatten från tungmetaller och klor. Flytblock i flytande våtmarker har i dagsläget utgjorts av riven PET flaskplast som kan ge ifrån sig mikroplast partiklar. Ett naturmaterial vore att föredra.   Målet med projektet är att ta fram teoretiska och praktiska förutsättningar för flytande våtmarker för rening av dagvatten från tungmetaller och klorid från vägsalt. Projektet är uppdelat i 2 etapper varav etapp 1 är klar och redovisad till SVU. Projektet är ett samarbete mellan NCC och Stockholms universitet och Etapp 1 har samfinansierats av SVU och SBUF.  Syftet med etapp 1 var att sammanställa kunskapsläget och att ta fram arter som effektivt renar vatten från tungmetaller och klor. Syftet med etapp 2, som söks för nu, är att ta fram en flytenhet av naturmaterial och tillsammans med de framtagna växterna bygga flytande våtmarker och i pilotförsök testa deras reningsförmåga av tungmetaller och klor vid olika vägsaltsnivåer och temperaturer.  
Område:
Rörnät
Projektnummer:
19-110
Projektledare:
Maria Greger
Organisation Projektledare:
Stockholms Universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
200 000 SEK
Projektets totala kostnad:
2 480 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2023-02-28