Hoppa till huvudinnehåll

Dag&Nät

Dag&Nät bygger på grundtanken om ett branschgemensamt ansvar för att lösa våra utmaningar. Detta återspeglas i vår verksamhetsidé: ”Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet, efter samhällets behov och i nära samverkan med privata och offentliga aktörer.” Parter som står bakom denna ansökan är Luleå kommun, Skellefteå kommun, Östersunds kommun, Bodens kommun, VAKIN, MSVA, VA SYD, RISE Urban Water Management, NTNU Trondheim och forskningsgruppen VA-teknik vid LTU. Organisationen kommer att ha samma struktur som tidigare, med en styrgrupp bestående av sex medlemmar som representerar nio kommuner samt representanter från Svenskt Vattens två kommittéer VAK och RÖK, en ledningsgrupp samt en referensgrupp för vart och ett av tre teman (Dagvattenkvalitet, Dagvattensystem och Ledningsnät). Under förlängningsperioden kommer ordförandeskapet fortsätta att rotera mellan styrgruppens kommunmedlemmar. Detta för att ytterligare förstärka kommunernas engagemang och delaktighet. Under förlängningsperioden kommer satsningen på temat Ledningsnät att fortsätta, bl.a. genom att ytterligare en doktorand eller post-doc kommer att rekryteras, profilen för denna kommer att diskuteras vid Dag&Näts strategidagar hösten 2020. Inom Dagvattenområdet kommer arbetet med dagvattnets föroreningskällor, mikroplast, fastighetsnära fördröjning, gröna tekniker samt kompakta reningsanläggningar att fortsätta. Vidare kommer samarbetet inom Dag&Nät att utökas inom områden som utformning, drift och underhåll av blå-grön och grå infrastruktur samt planerade och oplanerade interaktioner mellan gröna lösningar och ledningsnät. Projekt med fokus på data-driven asset management för ledningsnät kommer att genomföras. Detta för att stödja innovativa strategier och praktiker inom VA-sektorn och i samspel med andra sektorer. Dag&Nät/LTU avser fortsätta att söka externa forskningsmedel med ett förväntat utfall motsvarande de senaste åren.
Område:
Avlopp, Dricksvatten, Management, Rörnät
Projektnummer:
20-108
Projektledare:
Maria Viklander
Organisation Projektledare:
Luleå tekniska universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
2 850 000 SEK
Projektets totala kostnad:
4 950 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2022-06-30