Hoppa till huvudinnehåll

Dag & Nät

Dag&Nät bygger på grundtanken om ett branschgemensamt ansvar för att lösa våra utmaningar. Detta återspeglas i vår verksamhetsidé: ”Dag&Nät utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet, efter samhällets behov och i nära samverkan med privata och offentliga aktörer.” Parter som står bakom denna ansökan är VA-avdelningarna vid Luleå kommun, Skellefteå kommun och Östersunds kommun, de kommunala bolagen VAKIN och MittSverige Vatten& Avfall, SP Urban Water i Borås, NTNU i Trondheim och forskningsgruppen Stadens Vatten vid Luleå tekniska universitet. Organisationen kommer att ha samma struktur som tidigare, med en styrgrupp bestående av fem medlemmar som representerar åtta kommuner samt representanter från Svenskt Vattens två kommittéer VAK och RÖK, en ledningsgrupp samt en referensgrupp för vart och ett av tre teman (Dagvattenkvalitet och behandling, Dagvattensystem och Ledningsnät). Kommande period kommer ordförandeskapet att rotera mellan styrgruppens kommunmedlemmar. Detta för att ytterligare förstärka kommunernas engagemang och delaktighet. De tre ben som Dag&Nät står på kommer att löpa vidare i de spår som etablerats av handledare och doktorandgrupper. Dagens forskningsprofil kommer att med de förstärkningar som redovisas ovan växa inom forskningstemat Ledningsnät, jämfört med perioden 2013–2016. NTNU och SP tillför som nya medlemmar forskningskompetens specifikt inom ledningsområdet. De infrastrukturella förändringar och förtätningar som väntar runt hörnet kommer att kräva ett bättre utnyttjande av befintliga VA-resurser där traditionella rörbundna tekniker måste mixas och samverka med gröna urbana applikationer. Här kommer våra nya medlemmar både direkt att stärka Dag&Nät med sin kompetens och framöver också stärka kommande EU-samarbeten. Dag&Nät/LTU avser att söka externa forskningsmedel med ett förväntat utfall motsvarande de senaste åren.                     
Område:
Avlopp, Rörnät
Projektnummer:
17-114
Projektledare:
Maria Viklander
Organisation Projektledare:
Luleå tekniska universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
5 700 000 SEK
Projektets totala kostnad:
13 650 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2020-12-31