Hoppa till huvudinnehåll

Motiveringar bästa exjobb 2021

Pris för Bästa examensarbete inom VA-området delas ut till tre finalister i två kategorier, 15 respektive 30 högskolepoäng.

Vinnare 15 hp är Louise Ulveland, med arbetet Feasibility study for the implementation of algae cell monitoring in raw water using an optical sonde at the Görväln drinking-water treatment plant (KTH). Vinnare 30 hp är Emelie Andersson & Ellen Svärd, med arbetet Health risk assessment of pharmaceuticals in drinking water from de facto water reuse in South Africa (Chalmers). Nedan finns juryns motiveringar samt korta intervjuer med årets vinnare.

Motiveringar 15 hp

Louise Ulveland: Feasibility study for the implementation of algae cell monitoring in raw water using an optical sonde at the Görväln drinking-water treatment plant (KTH)
Förekomst av alger är ett problem för en del dricksvattenproducenter och det finns risk för att problemen kommer öka framöver. Idag saknas det snabba och tillförlitliga metoder för att mäta algförekomst. Den här studien adresserar denna utmaning genom att undersöka möjligheten att implementera ett automatiserat system för tidig varning för cyanobakterier (blågröna alger) med hjälp av onlinemätning vid Görvälnverket. Frågeställningen har hög relevans för alla vattenverk med ytvattentäkter även om vissa delar av arbetet blir specifikt för de lokala förhållandena och ytterligare undersökningar behövs för att komplettera till generella slutsatser. Själva arbetet är proffsigt genomfört med en tydlig röd tråd. Rapporten har en tydlig struktur, är välskriven och innehåller en utförlig utvärdering av en sensor lämpad för mätning av algförekomst liksom rekommendationer och övervägande för framtida användning av sensorn. En enkel och rak ansats vilket bidrar till att resultaten direkt kan användas.

Se en intervju med Louise här

Kajsa Viklund: Avskiljning av skum innehållande PFAS vid dricksvattenberedning: en studie om skumbildning i flockningskammare vid Görvälnverket (KTH)
Problematiken kring PFAS är aktuell, relevant och med tanke på förväntade strängare krav på PFAS kan avskiljning ha en betydelse för ytvattenverk som ligger nära framtida förväntade gränsvärden. Studiens syfte var att undersöka skummet som bildas vid beredning och se över möjligheter för avskiljning. Arbetet är ett steg på vägen till att förstå bildning av skum i vattenverk och vilken nytta avlägsnande av skummet skulle innebära. En intressant studie om ett aktuellt och viktigt ämne som beskrivs i en välskriven och tydlig rapport. Konkreta slutsatser presenteras samtidigt som förslag på lösningar föreslås.

David Odenlind & Ebba Hård af Segerstad: Hållbar vattenanvändning. Tillgodoseende av behov av vatten för bevattning och fyllande av pooler (KTH)
Denna studie tar ett helhetsgrepp på vattenanvändning för att fylla pooler mot bakgrund av vattenbrist under den tidsperiod poolerna används. Rapporten är välskriven med en tydlig koppling till frågan och en röd tråd. Tillgängliga tekniker har utvärderats och rapporten innehåller såväl en teoretisk analys som en omfattande enkätstudie med grundlig statistisk bearbetning. En bred palett av erfarenheter från ett antal aktörer presenteras och en hel del information om intervjuresultat finns inbakad i texten vilket ställer krav på läsaren. Sammanfattningsvis beskriver detta omfattande arbete en mycket relevant fråga för många, en gedigen redovisning av olika alternativ samt för svenska förhållanden, delvis nya frågeställningar.

 

Motiveringar 30 hp

Emelie Andersson & Ellen Svärd: Health risk assessment of pharmaceuticals in drinking water from de facto water reuse in South Africa (Chalmers)
Syftet med denna studie var att utveckla en modell för kvantitativ kemisk riskbedömning för hälsorisker orsakade av långvarig exponering av karbamazepin, diklofenak och sulfametoxazol i dricksvatten. Studien gjordes på två vattenverk belägna längs floden Berg River i Sydafrika. Trots den sydafrikanska kontexten är studien relevant för svenska förhållanden i de områden där vattenbrist kan uppstå. Ett mycket väl genomarbetat arbete med både en modelleringsdel och en intervjustudie. Rapporten är välskriven med en fin röd tråd. Tydliga slutsatser i punktform som kopplar bra till frågeställningen, och även om resultat redovisas i detalj så är det lätt att ta del av de centrala slutsatserna och diskussionerna. Slutsatserna kan generaliseras till att gälla för svenska förhållanden och arbetet är relevant för dricksvattenproducenter så väl som för reningsverk som får viktig vägledning i vilka åtgärder som eventuellt behövs. Sammanfattningsvis ett högt nyhetsvärde och ett mycket relevant examensarbete i dagens samhälle som kan komma att utgöra en grund för vidare diskussioner kring nationell bedömningsgrund för läkemedelsrester i vår recipient.

Se en intervju med Emelie och Ellen här

Amanda Hansson & Elin Josefsson: Hydrodynamic modelling of current and future spread of PFOS in Lake Ekoln (Chalmers)
Ett strukturerat och väl genomfört arbete om hur vi kan kartlägga gamla försyndelser och även ge en prognos för hur utvecklingen kommer att bli avseende problemets avklingning. Denna ambitiösa studie baseras främst på modellering och rapporten innehåller intressanta slutsatser samt ett omfattande material och simuleringar som ger fingervisningar om problemets storlek och vad vi kan förvänta oss i framtiden. 

Ett seriöst försök att bjuda in den breda läsarkretsen i detta komplicerade ämne. Metodiken och den breda analysen av PFOS/PFAS-problematiken tar ett stort kliv med denna studie.

Måns Zamore: Exploring flow cytometry for monitoring of microbial water quality during maintenanace of drinking water pipes (LU)
Ett reellt problem idag är att avgöra om ett dricksvatten är tjänligt eller inte utan att behöva vänta på analysresultat i flera dygn. Rapporten innehåller en tydlig redovisning av avancerade mikrobiella analysmetoder och hur dessa kan användas praktiskt. Implementering av dessa metoder kan bli banbrytande för rutiner för idrifttagning av dricksvattenledningar efter reparation och nyanläggning. Rapporten är välskriven och även om resultaten visar att det är en väg att vandra innan det går att applicera i verkligheten är denna ansats högst relevant för VA-sektorn.