Bästa examensarbete inom VA-området 2022 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Bästa examensarbete inom VA-området 2022

Pris för Bästa examensarbete inom VA-området delas i år ut till två 30 hp arbeten som får 50 000 kr vardera.

Priset finansieras av Svenskt Vatten och Per Fladvad, Olof Hulthén och Mats Textes Stiftelse - Structorstiftelsen. Tyvärr nominerades inget arbete för 15 hp.

Vinnare är Sofia Ritthammer och Minja Sillanpää för arbetet Mainstreaming nature-based solutions – The impact of societal dynamics on risk and adaptation perspectives on pluvial floods in Malmö (LTH, Lunds universitet) och Lisa Tedje för arbetet Satsvisa laboratorieförsök för utvärdering av kolkällor i denitrifikation (Uppsala universitet).

Juryns motiveringar

Sofia Ritthammer och Minja Sillanpää
Mainstreaming nature-based solutions – The impact of societal dynamics on risk and adaptation perspectives on pluvial floods in Malmö (LTH, Lunds universitet)

Till följd av klimatförändringar och behovet att i högre grad gynna biologisk mångfald så finns ett ökat intresse för naturbaserade lösningar för dagvattenhantering i stadsmiljö. Frågan som ställs är ”Varför byggs så få naturbaserade dagvattenanläggningar när kunskapen verkar finnas?”

Det här arbetet redovisar resultaten av en intervjustudie med ett stort antal aktörer och en analys av komplimenterande datakällor för att belysa olika aktörers perspektiv gällande kunskap och hinder för att använda naturbaserade lösningar. Rapporten belyser komplexiteten i att välja naturbaserade anläggningar i stället för mer konventionella och pekar på hur man kan öka möjligheten att bygga naturbaserade anläggningar. Studien är väl genomförd, rapporten är väl strukturerad och baseras på ett omfattande arbete.

Lisa Tedje
Satsvisa laboratorieförsök för utvärdering av kolkällor i denitrifikation (Uppsala universitet)

Många reningsverk i Sverige står inför att bygga ut sin kapacitet, bland annat till följd av en ökad befolkningstillväxt. Samtidigt förväntas striktare utsläppskrav och ökade krav om resurseffektivitet. En del i denna omställning är val av kolkälla till den biologiska kvävereningen för att förbättra denitrifikationen. Idag tillsätts ofta glykol, metanol eller etanol vilket medför ekonomiska och miljömässiga konsekvenser eftersom det ger en ökad kemikalieanvändning och ökade transporter.

I den här studien utvärderades användningen av industriella restprodukter från lokala verksamheter som alternativ till konventionella kolkällor. Examensarbetet pekar på möjligheten till innovativa synergier där man genom nya lösningar och samverkan med det regionala näringslivet kan effektivisera resursanvändningen, minska transporterna och ge en ökad försörjningstryggheten för reningsverken. Resultatet från examensarbetet ger ett underlag för reningsverkens val av kolkälla som både blir ekonomiskt och miljömässigt fördelaktiga. Studien är därför av stort intresse för branschen och rapporten är tydlig och lättläst.