FD Särskild bestämmelse om översvämningsskador - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Särskild bestämmelse om översvämningsskador

Vattentjänstlagen innehåller en särskild bestämmelse angående översvämningsskador. Huvudmannen ska ersätta en översvämningsskada på en fastighet inom sitt verksamhetsområde om huvudmannen har åsidosatt en skyldighet enligt lagen eller en föreskrift som meddelats med stöd av lagen och åsidosättandet har medfört att vatten som är avsett att tillhandahållas eller ledas bort genom huvudmannens VA-anläggning ytledes eller på annat sätt trängt in på fastigheten.

Det är i princip den som påstår att en skada har orsakats på ett visst sätt som också måste bevisa det.