Hoppa till huvudinnehåll

Samarbete om regresshantering

2014 startade ett samarbete mellan Svensk Försäkring och Svenskt Vatten om hur hanteringen av översvämningsärenden ska förbättras, framför allt för regressärenden. Under sommaren 2015 genomfördes ett försök mellan några VA-huvudmän och försäkringsbolag. Försöket fortsätter nu 1 maj - 30 september 2016.

Både VA-organisationer och försäkringsbolag upplever att regresshantering i samband med översvämningsskador ofta är besvärliga att hantera. För VA-organisationerna kommer ibland anmälan som en överraskning efter flera år, informationen kan vara bristfällig och det blir svårt att försöka utreda orsaken efter så lång tid. Från försäkringsbolagens sida upplever man att det är svårt att veta vem som ska kontaktas och att sedan få information om vad som händer i ärendet.

För att hitta vägar för att förbättra och förenkla ärendehanteringen har Svenskt Vatten och Svensk Försäkring haft gemensamma möten med några av respektive organisations medlemmar. Under sommaren - hösten 2015 testades en gemensamt framtagen anmälningsblankett för översvämningsskador. Försäkringsbolagen fyllde i blanketten när de fått en skadeanmälan från en kund och skickade den därefter till VA-organisationens angivna e-post. VA-organisationen återkopplade därefter genom att ange en kontaktperson för ärendet.

Alla naturskaderelaterade översvämningsskador, oavsett orsak (ledningsnät eller ytvatten) skulle registreras på blanketten och oavsett om det kunde bli ett regressärende. På detta sätt kunde VA-organisationen tidigt få information om händelser och fick möjlighet att utreda orsaken.

Försöksperioden pågick 1 juli - 30 oktober 2015 och har därefter utvärderats. Eftersom det var relativt få översvämningar var det svårt att göra en komplett utvärdering och försöket kommer därför att fortsätta 1 maj - 30 september 2016. Försöket begränsas då till de ärenden som bedöms bli regressärenden och blanketten arbetas om. Övriga typer av översvämningar bör försäkringsbolagen kunna rapportera till VA-organisationerna på annat sätt. 

Medverkande VA-organisationer i försöket är: NSVA, Karlskrona, Kretslopp och Vatten Göteborg, Stockholm Vatten, Staffanstorp, Uppsala Vatten och Avfall samt Roslagsvatten.

Blanketten som används i försöket finns längre ned på sidan.

Regress innebär att när försäkringsbolaget reglerat klart en skada mot försäkringstagaren tar bolaget över rätten att driva kraven mot den som kan ha orsakat skadan.