Hoppa till huvudinnehåll

Samarbete om översvämningsskador

2014 startade ett samarbete mellan Svensk Försäkring och Svenskt Vatten om hur hanteringen av översvämningsärenden ska förbättras, framför allt för regressärenden. Sedan 2015 har ett försök genomförts mellan några VA-huvudmän och försäkringsbolag, försöket fortsätter nu under 2018.

Syftet med samarbetet 

Både VA-organisationer och försäkringsbolag upplever att regresser i samband med översvämningsskador ofta är besvärliga att hantera. För VA-organisationerna kommer ibland anmälan som en överraskning efter flera år, informationen kan vara bristfällig och det blir svårt att försöka utreda orsaken efter så lång tid. Från försäkringsbolagens sida upplever man att det är svårt att veta vem som ska kontaktas och att sedan få information om vad som händer i ärendet. För att hitta vägar för att förbättra och förenkla ärendehanteringen har Svenskt Vatten och Svensk Försäkring haft gemensamma möten med några av respektive organisations medlemmar.

Försökets upplägg

Under sommaren - hösten 2015 testades en gemensamt framtagen anmälningsblankett för översvämningsskador. Försäkringsbolagen fyllde i blanketten när de fått en skadeanmälan från en kund och skickade den därefter till VA-organisationens angivna e-post. VA-organisationen återkopplade därefter genom att ange en kontaktperson för ärendet.

Alla naturskaderelaterade översvämningsskador, oavsett orsak (ledningsnät eller ytvatten) skulle registreras på blanketten och oavsett om det kunde bli ett regressärende. På detta sätt kunde VA-organisationen tidigt få information om händelser och fick möjlighet att utreda orsaken.

Eftersom det har varit relativt få översvämningar under de senaste somrarna har det varit svårt att göra en komplett utvärdering och försöket har därför fortsatt. Försöket begränsades till de ärenden som bedömdes bli regressärenden. Övriga typer av översvämningar bör försäkringsbolagen kunna rapportera till VA-organisationerna på annat sätt. 

Utvärdering och fortsatt arbete

Förra året skedde rapporteringen via en Excel-fil som nu uppdaterats. Excel-filen finns längre ned på sidan. Där finns även en blankett som kan användas för enstaka ärenden. Ett positivt resultat så här långt är att informationsutbytet mellan försäkringsbolag och VA-organisationerna. Försöket fortsätter under hela 2018.

Under 2018 kommer en arbetsgrupp att se över riktlinjerna för rapportering, en ev. utvidgning av verksamheten (fler VA-organisationer) samt börja titta på hur ett datasystem för inrapportering ska se ut. I arbetsgruppen medverkar personer från försäkringsbolag och VA-organisationer.

Medverkande VA-organisationer

Medverkar gör för närvarande: Karlskrona, Karlstad, Kretslopp och Vatten Göteborg, Mälarenergi, NSVA, Roslagsvatten, Stockholm Vatten, Uppsala Vatten och Avfall, Vakin, VA SYD samt Ängelholm. Kontakta Svenskt Vatten om ni är intresserade av att medverka.

Vad är regress?

Regress innebär att när försäkringsbolaget reglerat klart en skada mot försäkringstagaren tar bolaget över rätten att driva kraven mot den som kan ha orsakat skadan.