Hoppa till huvudinnehåll

Samarbete om översvämningsskador

2014 startade ett samarbete mellan Svensk Försäkring och Svenskt Vatten om hur hanteringen av översvämningsärenden ska förbättras, framför allt för regressärenden. Under somrarna 2015 och 2016 genomfördes ett försök mellan några VA-huvudmän och försäkringsbolag, försöket fortsätter nu under 2017.

Syftet med samarbetet 

Både VA-organisationer och försäkringsbolag upplever att regresshantering i samband med översvämningsskador ofta är besvärliga att hantera. För VA-organisationerna kommer ibland anmälan som en överraskning efter flera år, informationen kan vara bristfällig och det blir svårt att försöka utreda orsaken efter så lång tid. Från försäkringsbolagens sida upplever man att det är svårt att veta vem som ska kontaktas och att sedan få information om vad som händer i ärendet. För att hitta vägar för att förbättra och förenkla ärendehanteringen har Svenskt Vatten och Svensk Försäkring haft gemensamma möten med några av respektive organisations medlemmar.

Försökets upplägg

Under sommaren - hösten 2015 testades en gemensamt framtagen anmälningsblankett för översvämningsskador. Försäkringsbolagen fyllde i blanketten när de fått en skadeanmälan från en kund och skickade den därefter till VA-organisationens angivna e-post. VA-organisationen återkopplade därefter genom att ange en kontaktperson för ärendet.

Alla naturskaderelaterade översvämningsskador, oavsett orsak (ledningsnät eller ytvatten) skulle registreras på blanketten och oavsett om det kunde bli ett regressärende. På detta sätt kunde VA-organisationen tidigt få information om händelser och fick möjlighet att utreda orsaken.

Försöksperioden pågick sommaren 2015 och utvärderades därefter. Eftersom det var relativt få översvämningar var det svårt att göra en komplett utvärdering och försöket fortsatte sommaren 2016. Försöket begränsades till de ärenden som bedömdes bli regressärenden. Övriga typer av översvämningar bör försäkringsbolagen kunna rapportera till VA-organisationerna på annat sätt. 

Utvärdering och fortsatt arbete

Utvärderingen av den senaste försöksperioden medför att blanketten försvinner, samma uppgifter ska i stället sammanställas i en Excel-fil. Ett positivt resultat så här långt är att informationsutbytet mellan försäkringsbolag och VA-organisationerna. Försöket fortsätter 1/4 - 31/10 2017. Excel-filen finns längre ned på sidan. Där finns även fjolårets blankett som kan användas för enstaka ärenden.

Medverkande VA-organisationer

Medverkar gör för närvarande: Karlskrona, Karlstad, Kretslopp och Vatten Göteborg, Mälarenergi, NSVA, Roslagsvatten, Stockholm Vatten, Uppsala Vatten och Avfall, Vakin, VA SYD samt Ängelholm. Kontakta Svenskt Vatten om ni är intresserade av att medverka.

Vad är regress?

Regress innebär att när försäkringsbolaget reglerat klart en skada mot försäkringstagaren tar bolaget över rätten att driva kraven mot den som kan ha orsakat skadan.