Hoppa till huvudinnehåll

Skyldighet att betala avgifter för allmänna vattentjänster

Fastighetsägare inom en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde ska betala avgifter för VA-anläggningen om

  • fastigheten behöver en vattentjänst med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, och
  • behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Bevisbördan för att fastigheten behöver vattentjänsten ligger på huvudmannen. Om det finns ett sådant behov måste den fastighetsägare som inte vill betala avgiften kunna bevisa att behovet bättre kan tillgodoses på något annat sätt än genom den allmänna anläggningen.

När måste fastighetsägaren betala avgifter?

Att huvudmannen har byggt ut den allmänna anläggningen gör inte automatiskt att fastighetsägarna blir avgiftsskyldiga. Fastighetsägaren är inte skyldig att betala avgifter för några andra tjänster än sådana som han eller hon faktiskt utnyttjar och sådana som fastigheten kan anses behöva vare sig de utnyttjas eller inte. Behovsprövningen ska göras utifrån objektiva grunder. Fördelsprövningen ska göras på längre sikt. Att fastighetsägaren för närvarande använder fastigheten på ett sätt som inte kräver så mycket av den allmänna anläggningen, har ingen betydelse om normala användningsmöjligheter medger en betydligt större användning. Fastighetens nytta av anläggningen består i första hand i att anläggningen står till förfogande närhelst det uppstår behov av den. Anläggningen måste dimensioneras fullt ut för att tillgodose detta behov.

Fastighetsägaren måste börja betala för vattentjänster som tillhandahålls genom en förbindelsepunkt när huvudmannen har ordnat förbindelsepunkten och informerat fastighetsägaren om dess läge.