Hoppa till huvudinnehåll

Särskilda anordningar för användningen av en allmän VA-anläggning

Huvudmannens ansvar sträcker sig alltså fram till förbindelsepunkten. Trots detta har huvudmannens ansvar för den allmänna VA-anläggningen utvidgats till att också omfatta pumpar och andra särskilda anordningar som behövs på en fastighet för att fastighetsägaren ska kunna använda VA-anläggningen.

Pumpar och andra anordningar som bara behövs för enstaka fastigheter omfattas normalt inte av huvudmannens ansvar, vare sig de är belägna före eller efter förbindelsepunkten.

Vem ansvarar för LTA-system?

I vissa fall innebär orådets topografiska förhållanden att det behövs en konventionell självfallslösning för avloppet. Det kan göra det betydligt dyrare att bygga ut den allmänna VA-anläggningen. Lösningen ligger ofta i användandet av s.k. LTA-system som består av små pumpenheter, en per fastighet, som i de flesta fall placeras inne på fastigheten. Ansvaret för dessa LTA-pumpar liknar huvudmannens ansvar för vattenmätare. Huvudmannen tillhandahåller pumpen och ansvarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar de anordningar som behövs för att sammankoppla enheten med installationen i övrigt. Pumpens plats ska bestämmas av huvudmannen, som har rätt att upplåta plats och rätt till tillträde för att sköta om sin anläggning.

Vattenmätaren är huvudmannens egendom

När vattenförbrukningen hos fastighetsägare ska fastställas genom mätning tillhandahålls vattenmätare av huvudmannen och förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket slag av mätare som ska användas. Vattenmätarens plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

Fastighetsägaren ska fortlöpande utöva tillsyn över de särskilda anordningar och vattenmätare som finns inne på fastigheten och skydda dessa från skada. Fastighetsägaren ska underrätta huvudmannen om driftstörningar och behov av åtgärder.