Hoppa till huvudinnehåll

Ersättning för enskilda anläggningar som blivit onyttiga

En enskild anläggning kan bli onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän VA-anläggning. Enligt 40 § vattentjänstlagen ska huvudmannen i dessa fall betala en skälig ersättning till den enskilda anläggningens ägare. Frågan är då när en enskild anläggning anses bli onyttig. Det ska bedömas utifrån vad som är skäligt med hänsyn till anläggningens art, ålder och skick, den fördel ägaren får av den allmänna VA-anläggningen och övriga omständigheter.

Ersättningsbestämmelsen bör tolkas restriktivt

Det har betonats i förarbetena att ersättningsbestämmelsen bör tolkas restriktivt. Dessutom bör det normalt inte utgå någon ersättning för primitiva anordningar. Även sådana anläggningar kan dock ersättas om det är skäligt med hänsyn till omständigheterna, exempelvis till kommunernas agerande i fråga om utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen. Om kommunen meddelar fastighetsägaren att det inte är aktuellt med utbyggnad och fastighetsägaren därför investerar i en enklare enskild avloppsanläggning kan fastighetsägaren ha rätt till ersättning om kommunen relativt snart ändå väljer att bygga ut den allmänna anläggningen.

Enligt praxis har ersättning bara i undantagsfall utdömts för avloppsanordningar som utgörs av icke slutna avloppssystem.