Hoppa till huvudinnehåll

Att ordna och driva en allmän VA-anläggning

Att ordna betyder i vattentjänstlagen att göra allt som behövs för att en VA-anläggning ska komma till stånd och bevaras, som att anlägga och utforma anläggningen, utföra service och införskaffa eller renovera anordningar för anläggningen. En allmän VA-anläggning ska ordnas och drivas så att den uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa, för miljön och med hänsyn till intresset av en god hushållning med naturresurser. Detta innebär att huvudmannen exempelvis måste följa de regler som följer av miljöbalken och Livsmedelsverkets föreskrifter.

Andra tjänster än de som är till för hushållen

Huvudmannen är som nämnts ovan inte skyldig att tillhandahålla andra tjänster än de som behövs för hushållsändamål. Trots detta bör den allmänna anläggningen ordnas och drivas så att också andra allmänna intressen som har behov av anläggningen kan tillgodoses, när det går att förena med de huvudsakliga ändamålen (som är att skydda människors hälsa och miljön). Exempel på detta kan vara räddningstjänstens behov av släckvatten.

Anläggningen ska vara ändamålsenlig och säker

När det gäller själva utformningen av anläggningen finns inga bestämmelser i vattentjänstlagen. Anläggningen ska vara försedd med de anordningar som behövs för att den ska kunna fylla sitt ändamål. Den ska också tillgodose skäliga anspråk på säkerhet. I praxis har anläggningar som exempelvis är dimensionerade enligt Svenskt Vattens publikationer ansetts uppfylla lagens krav. Frågan om huruvida anläggningen uppfyller säkerhetskravet ska bedömas efter de normer som gäller vid skadetillfället.

Förbindelsepunkt

Huvudmannens ansvar sträcker sig ända till fastighetens installation. Gränsen mellan den allmänna VA-anläggningen och fastighetens VA-installation kallas förbindelsepunkt. När förbindelsepunkten upprättas avgör när fastigheten får rätt att använda den allmänna VA-anläggningen och blir skyldig att betala avgifter.

Förbindelsepunkten ska vara belägen i fastighetens omedelbara närhet om det inte finns särskilda skäl. Förbindelsepunktens läge bestäms av huvudmannen, men huvudmannen bör i möjligaste mån ta hänsyn till fastighetsägarens önskemål.