Hoppa till huvudinnehåll

QMRA – kvantitativ mikrobiologisk riskanalys för dricksvatten

QMRA är ett av de verktyg som i dag används för riskanalyser inom produktion av dricksvatten. På den här sidan kan du läsa om det svenska QMRA-verktyget (tidigare benämnd MRA-modellen).

Kvantitativ mikrobiologisk riskanalys, QMRA (Quantitative Microbial Risk Assessment) är en väl etablerad metod för att arbeta med risker inom dricksvattenförsörjningen. WHO förespråkar QMRA i sin vägledning för dricksvattenkvalitet och i till exempel Holland måste dricksvattenproducenterna återkommande göra en QMRA för sin process. För en QMRA behövs information, inte bara om processerna vid vattenverket utan också om råvattenkvalitet, smittsamhet för olika mikroorganismer, hur de reagerar på vattenverkets barriärer och hur dos-responssambanden ser ut.

Vanligen används en kombination av lokala data och litteraturvärden, och ett beräkningsverktyg (QMRA-verktyget) har utvecklats för att underlätta analysen för svenska vattenverk. En av styrkorna med en QMRA är möjligheten att ta hänsyn till variation i varje beräkningsled: halter av patogener i vattentäkt såväl som reduktion över processen och sjukdomsfall kan beskrivas som fördelningar, men även som punktvärden om variationen är okänd eller för scenarioanalys.

Att genomföra en QMRA ställer något högre krav på data jämfört med en MBA (Mikrobiologisk barriäranalys). För att introducera QMRA för svenska vattenproducenter genomfördes för några år sedan ett projekt inom ramen för Svenskt Vatten Utveckling (SVU) vilket resulterade i ett modellverktyg som beskrivs i rapporten MRA - Ett modellverktyg för svenska vattenverk (pdf).

Det svenska QMRA-verktyget

QMRA-verktyget (version 2010) som är på engelska men som är anpassat till svenska förutsättningar så långt det är möjligt, finns att ladda ner här på webbplatsen. Ett arbete med att förbättra verktyget inleddes 2011. Arbetet har gått ut på att komplettera verktyget med ytterligare beredningssteg, introducera forskningsresultat från senare år och att åtgärda buggar som upptäckts.

Modellverktyget har visat att det finns kunskapsluckor avseende halten av patogena mikroorganismer i svenska vatten. Kunskapen på detta område ökar successivt och det pågår flera projekt som kommer att generera mer rådata på både parasiter och virus i svenska ytvatten. När data blir tillgängliga kommer dessa kunna användas i modellkörningar.

Information om program

Modellverktyget är konstruerat i ett program som heter Analytica® (Lumina® decision systems). Analytica Free 101 är gratisversionen som kan laddas ned kostnadsfritt från lumina.com.  I denna gratisversion finns numera möjligheten att både köra modellverktyget och att spara den med inlagda data. Detta bedöms tillgodose behovet för de flesta användare.

Aktuell status i projektet

Modellverktyget går bra att använda som det är; det levererar rimliga svar. Användaren ska dock vara medveten om att det är just ett modellverktyg. Ett modellverktyg syftar inte till att ge exakta och odiskutabla resultat, utan snarare en förståelse av vad som påverkar infektionsrisken på ett vattenverk. Verktyget ger alltså ett besluts- och diskussionsunderlag inför förbättringsåtgärder. Det kan också ge mer kunskap om vilka barriärer som är mest kritiska att upprätthålla och om konsekvensen av att någon del av processen inte fungerar optimalt.

Modellverktyget går att förbättra på olika sätt. För att vidareutveckla modellverktyget och göra det mer användarvänligt inleddes 2014 ett arbete under ledning av forskargruppen DRICKS på Chalmers. Vidareutvecklingen av MRA-verktyget drivs av en användargrupp bestående av stora dricksvatten-producenter i Sverige, konsulter med stor erfarenhet av verktyget, doktorander och seniora forskare.

Avsikten är att ett reviderat modellverktyg ska lanseras under våren 2016 tillsammans med en SVU-rapport som redovisar användargruppens arbete hittills (Fas 1). Arbetet fortgår parallellt inom användargruppen under 2016 och 2017 för att vidareutveckla verktyget ytterligare samt tillhandahålla en aktuell manual (Fas 2).

Användaren kommer att märka att när man använder exemplet och kör detta i modellverktyget (version 2010) så genereras inte alltid de resultat som redovisas i SVU-rapporten (SVU 2009-05)! Detta beror på att modellverktyget uppdaterats sedan denna rapport publicerades.

Kända buggar i programmet

Det finns buggar i modellverktyget. Flera härrör från Analytica och kan inte påverkas. Dessa påverkar dock inte modellens tillförlitlighet! Om det uppstår fel när du använder modellverktyget, se information i dokumentlistan.

Information om filer

Den blanka modellfilen är den som ska användas för egna körningar.

Exempelfilen hör ihop med manualens huvudexempel, avsnitt 7.2-7.4 (SVU 2009-05). Här kan användaren titta på hur inmatningarna som visas i manualen ser ut i modellverktyget.

Reningsverksfilen hör ihop med exemplet kring avloppspåverkat råvatten i manualen, avsnitt 7.7. Här kan användaren se hur modellverktyget kan användas för till exempel bräddning av avlopp i närheten av intaget.