Hoppa till huvudinnehåll

Kväve- och fosforreduktion – mål, krav och regler för havet

Alla avloppsreningsverk som är större än för 10 000 personer och vars utsläpp når kusten mellan Norrtälje och Strömstad är skyldiga att reducera sin kvävebelastning på havet. Även andra och mindre reningsverk kan få sådana krav men då baseras de på lokala underlag som visar på behovet istället för på nationella generella krav.

Kvävemål och handel med kvävecertifikat

Sverige åtog sig 2007 i Aktionsplanen för Östersjön att reducera landets belastning av kväve. Avloppsreningsverken skulle reducera kvävebelastningen med 3 000 ton. Efter förslag från Svenskt Vatten föreslog Naturvårdsverket ett system för handel med kvävecertifikat – Ceasar.

Regeringen tog inte ställning till förslaget men riksdagens miljö- och jordbruksutskott avslog senare en motion med förslag om ett införande.

År 2013 reviderades Sveriges åtagande så att kvävemålet ungefär halverades medan fosformålet nästan dubblerades. Avloppsreningsverken fick inget nytt eget mål. 

Föreskrifterna om utsläpp gäller som tidigare men det kan bli skärpta villkor för utsläpp av fosfor och kväve.

För samtliga havsbassänger och kustvatten har HaV respektive vattenmyndigheterna meddelat föreskrifter med miljökvalitetsnormer för halterna av fosfor och kväve. Här kan du läsa mer.

EU-kommissionen agerar mot Sverige

Sverige fick i ett mål i EU-domstolen rätt att tillgodoräkna retentionen under kvävets väg från reningsverken till havet, alltså naturens egen förmåga att ta hand om det utsläppt kvävet.

EU-kommissionen har senare väckt frågor om sättet att beräkna retentionen och om det är ett brott mot avloppsdirektivet att inte rena kväveutsläpp som når haven norr om Norrtälje kommun.

I december 2016 svarade regeringen EU-kommissionen och i en bilaga förklarade SMHI retentionsmodellen.

Här kan du läsa om Sveriges tvist med EU om tolkningen av avloppsdirektivets kallt klimat undantag för BOD-krav som pågår parallellt med tvisten om kväveretention.

När krävs kväverening

Om en tätort är minst 10 000 pe stor (mätt som max GVB) och utsläppen från den belastar kusten mellan Norrtälje och Strömstad ställer föreskrifterna krav på kväverening, om inte utövaren av reningsverket kan visa att reduktionen i reningsverket tillsammans med retentionen är minst 70 %.

Kravet på kvävereduktion förändras inte om tätortens avloppsvatten renas i fler än ett reningsverk som vardera är mindre än 10 000 pe. Kravet försvinner bara om allt avloppsvatten från tätorten belastar ett annat kustområde.

Föreskrifterna reglerar generella baskrav. Det innebär att även andra recipienthänsyn än de som föreskrifterna reglerar kan medföra krav på kväverening i enskilda fall.