Hoppa till huvudinnehåll

Kväve- och fosforreduktion – mål, krav och regler för havet

Alla avloppsreningsverk som är större än för 10 000 personer och vars utsläpp når kusten mellan Norrtälje och Strömstad är skyldiga att reducera sin kvävebelastning på havet. Även andra och mindre reningsverk kan få sådana krav men då baseras de på lokala underlag som visar på behovet istället för på nationella generella krav.

Kvävemål 2007 och handel med kvävecertifikat

Sverige åtog sig 2007 i Aktionsplanen för Östersjön att reducera landets belastning av kväve. Avloppsreningsverken skulle reducera kvävebelastningen med 3 000 ton. På förslag från Svenskt Vatten fick Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur detta bäst kunde genomföras. Det gjorde verket i samarbete med Svenskt Vatten och föreslog ett system för handel med kvävecertifikat – Ceasar.

Regeringen tog inte ställning till förslaget men riksdagens miljö- och jordbruksutskott avslog senare en motion med förslag om ett införande.

Reviderat kvävemål 2013 och beslut om åtgärdsprogram 2016

I oktober 2013 reviderades överenskommelsen från 2007. Kvävemålet för hela nationen Sverige ungefär halverades medan fosformålet nästan dubblerades. För kväve återstod  knappt 3 000 ton till egentliga Östersjön för Sverige att klara av.

Avloppsreningsverken fick inget nytt eget mål. Nu ska istället åtgärdsprogrammen för havsmiljö- och vattenförvaltningen styra detta. Dessa beslutades hösten 2016 efter ett års försening.

Föreskrifterna om utsläpp gäller som tidigare men det kan bli skärpta villkor för utsläpp av fosfor och kväve.

Havs- och vattenmyndigheten har uppdaterat informationen om näringsbelastningen på olika bassänger med data från 2014. Av rapporten framgår den antropogena andelen av belastningen liksom reningsverkens och dagvattnets andel. Där framgår också att även den naturliga bakgrundsbelastningen måste åtgärdas om Sverige ska klara BSAP:s reduktionsmål för fosfor till Egentliga Östersjön. Belastningen på Bottenviken är högre än vad havet tål, men Sverige har inga reduktionsmål.

För samtliga bassänger och kustvatten har HaV respektive vattenmyndigheterna meddelat föreskrifter med miljökvalitetsnormer för halterna av fosfor och kväve. Här kan du läsa mer.

EU-kommissionen agerar mot Sverige

Sverige fick i ett tidigare mål i EU-domstolen rätt att tillgodoräkna retentionen under kvävets väg från reningsverken till havet, alltså naturens egen förmåga att ta hand om det utsläppt kvävet.

EU-kommissionen har senare väckt frågor om sättet att beräkna retentionenen och om det är ett brott mot avloppsdirektivet att inte rena kväveutsläpp som når haven norr om Norrtälje kommun.

I december 2016 svarade regeringen EU-kommissionen och i en bilaga förklarade SMHI retentionsmodellen.

Beträffande frågan om generella krav på kväverening norr om Norrtälje gör direktivet undantag från kravet på över 1500 m höjd över havet eftersom biologisk rening fungerar sämre i kallt klimat. Sverige begärde inte undantag från kravet vid EU-inträdet 1995 men menar att det är klimatet där reningsverket finns och miljöbehoven av kväverening som är relevant i sammahanget, inte höjden över havet.