Hoppa till huvudinnehåll

Kväve- och fosforreduktion – mål, krav och regler för havet

Alla avloppsreningsverk som är större än för 10 000 personer och vars utsläpp når kusten mellan Norrtälje och Strömstad är skyldiga att reducera sin kvävebelastning på havet.

Kvävemål 2007 och handel med kvävecertifikat

Sverige åtog sig 2007 i Aktionsplanen för Östersjön att reducera landets belastning av kväve. Avloppsreningsverken skulle reducera kvävebelastningen med 3 000 ton. Naturvårdsverket utredde i samarbete med Svenskt Vatten hur detta bäst kunde genomföras och föreslog ett system för handel med kvävecertifikat – Ceasar.

Regeringen tog inte ställning till förslaget men riksdagens miljö- och jordbruksutskott avslog senare en motion med förslag om ett införande.

Reviderat kvävemål 2013 och beslut om åtgärdsprogram 2016

I oktober 2013 reviderades överenskommelsen från 2007. Kvävemålet för hela nationen Sverige ungefär halverades medan fosformålet nästan dubblerades. För kväve återstod  knappt 3 000 ton till egentliga Östersjön för Sverige att klara av.

Avloppsreningsverken fick inget nytt eget mål. Nu ska istället åtgärdsprogrammen för havsmiljö- och vattenförvaltningen styra detta. Regeringen beslutar om programmen under våren 2016.

Föreskrifterna om utsläpp gäller som tidigare men det lär bli skärpta villkor för utsläpp av fosfor och kväve. Tillsynsmyndigheterna ska driva fram omprövning av tillstånden enligt förslagen till åtgärdsprogram.

Havs- och vattenmyndigheten har uppdaterat informationen om näringsbelastningen på olika bassänger med data från 2014. Av rapporten framgår den antropogena andelen av belastningen liksom reningsverkens och dagvattnets andel. Där framgår också att även den naturliga bakgrundsbelastningen måste åtgärdas om Sverige ska klara BSAP:s reduktionsmål för fosfor till Egentliga Östersjön. Belastningen på Bottenviken är högre än vad havet tål, men Sverige har inga reduktionsmål.

För samtliga bassänger och kustvatten har HaV respektive vattenmyndigheterna meddelat föreskrifter med miljökvalitetsnormer för halterna av fosfor och kväve. Här kan du läsa mer.

EU-kommissionen agerar mot Sverige

Sverige fick i ett tidigare mål i EU-domstolen rätt att tillgodoräkna retentionen under kvävets väg från reningsverken till havet, alltså naturens egen förmåga att ta hand om det utsläppt kvävet.

EU-kommissionen har senare väckt frågor om sättet att beräkna detta och om det är ett brott mot avloppsdirektivet att inte rena kväveutsläpp som når haven norr om Norrtälje kommun.

Direktivet gör undantag för rening över 1500 m höjd över havet eftersom biologisk rening fungerar sämre i kallt klimat. Sverige begärde inte undantag från kravet vid EU-inträdet 1995 och menar att det är klimatet och miljöbehoven av kväverening som är relevant i sammahanget.