Hoppa till huvudinnehåll

Recipienter

Reningsverk och anläggningar för dagvattenrening syftar till att skydda vattenmiljön. Kraven på dessa och på alla andra slags verksamheter ska numera utgå från vad miljön tål. Gränserna för verksamheterna sätts av recipienterna.

Krav kan därför komma att riktas mot alla delar av VA-verksamheten. Det är recipientens behov och skyddet av dricksvattentäkterna som avgör mot vad kraven riktas och hur de riktas.

Kraven på vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag, kustvatten, grundvatten och hav regleras med miljökvalitetsnormer. EU:s ramdirektiv för vatten (vattenförvaltningen) styr kvalitetskraven på sötvatten och kustvatten. I sin tur påverkar åtgärderna för vattenförvaltningen haven eftersom vattnet på land rinner ut i haven.

För haven är det EU:s havsmiljödirektiv (havsmiljöförvaltningen) som styr kvalitetskraven och sätter gränserna. Dessa faller tillbaka på Helsingforskon6ventionen och aktionsplanen för Östersjön (BSAP).

BSAP-mål och kvalitetsmål för haven

För Egentliga Östersjön och Västerhavet finns nationella reduktionsmål för fosfor och kväve respektive enbart kväve. 

Det saknas visserligen nationella reduktionsmål för Sveriges utsläpp av kväve och fosfor till havsbassängerna norr om Ålandshav. Men det finns rättsligt bindande miljökvalitetsnormer för fosfor- och kvävehalter i samtliga havsbassänger.

Västerhavets mål är avklarat. Sverige får tillgodoräkna sig minskade utsläpp av fosfor till Bottenhavet när reduktionsmålet för Egentliga Östersjön följs upp.

Ska Sverige klara reduktionsmålen till Egentliga Östersjön måste både den av människans orsakade belastningen och naturens egen belastning minska. Det framgår av Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:12.

Åtgärder behövs både på land och i haven

Miljöskulden till Östersjön är nu så stor att det inte längre räcker med att minska belastningen från land för att rädda Östersjön. Gamla utsläppssynder dödar havsbottnarna, som frigör fosfor, som göder havet med ny bottendöd som följd - en ond cirkel. Fosforhalterna i ytvattnet ökar jämfört med 1990 trots minskade utsläpp.

Havsbaserade åtgärder behövs för att hejda utvecklingen, men samtidigt måste landutsläppen runt hela Östersjön ner till långsiktigt hållbara nivåer. Sjöar och vattendrag på land och kustvattnen mår bra av lägre fosforutsläpp.

För oss själva, vårt badliv, turismen, friluftslivet och för miljön i sig är det lika viktigt att utsjövatten som strömmar in mot land är rent som att vatten som strömmar ut från land är det.