Hoppa till huvudinnehåll

Egenkontroll metanemissioner

Anslut er till Avfall Sverige och Svenskt Vattens samverkansprojekt Egenkontroll metanemissioner och medverka till minskade utsläpp av metan från biogasanläggningar.

Metan är en kraftfull växthusgas, ca 30 gånger mer potent än koldioxid. Sett till de utsläppsvolymer av olika växthusgaser som sker idag är metan, näst efter koldioxid, den gas som bidrar mest till den globala uppvärmningen. Åtgärder för minskade metanemissioner är därför en viktig del i er anläggnings hållbarhetsarbete och kan få stor betydelse för att minska er anläggnings klimatavtryck redan på kort sikt.

Genom deltagande i Egenkontroll metanemissioner får er verksamhet stöd i att på ett systematiskt sätt identifiera och reducera utsläpp av metan till atmosfär och därmed mildra klimatförändringar. Er verksamhet ger samtidigt biogasbranschen bättre kunskapsunderlag och därmed bättre trovärdighet i frågan om metanutsläpp.

Mer information om Egenkontroll metanemissioner

Avfall Sverige införde 2007 ett frivilligt åtagande för biogas- och uppgraderingsanläggningar där de förbinder sig till att systematiskt arbeta med att kartlägga och minska sina utsläpp av metan. Från och med 2019 så samverkar Svenskt Vatten och Avfall Sverige i detta arbete.

Målet med systemet är att ge anläggningsägare stöd i att:

 • Strukturerat inventera sin anläggning med fokus på utsläpp av metan till atmosfär.
 • Strukturerat reducera de metanutsläpp som identifieras.

Systemet består av två huvudsakliga delar:

 • Systematisk läcksökning och åtgärdande av funna läckor i enlighet med rutiner som upprättas i samarbete med Sekretariatet för Egenkontroll metanemissioner. Detta utförs i första hand av anläggningens egen personal med minsta intervall en gång per år, men ett tätare intervall rekommenderas. Systemet ger också stöd exempelvis genom nyhetsbrev med information om förslag till åtgärder och genom att anordna seminarier och temadagar.
 • Emissionsmätning i utsläppspunkter med systematiska utsläpp för att kvantifiera utsläpp och förluster av metan, utförs av extern och oberoende mätkonsult med intervallet vart tredje år. För varje utsläppspunkt som kvantifieras upprättar mätkonsulten en avvikelserapport där det också ska ges förslag på åtgärder för att minska utsläppet. I ett kvantifieringsprotokoll summeras utsläppen och man får ett värde på de totala metanförlusterna på anläggningen.

Det finns många skäl att anmäla sig till samverkansprojektet Egenkontroll metanemissioner

Har er verksamhet villkor i ert miljötillstånd som är kopplade till metanutsläpp/utsläpp av biogas? Det kan antingen vara villkor om att all gas skall nyttiggöras och /eller att metanslip överstigande en i villkoret fastlagd andel av producerad mängd inte får ske. Om så är fallet är medverkan i systemet ett ypperligt sätt att kontrollera att villkoret uppfylls och ni får samtidigt hjälp med förslag till åtgärder för att uppfylla villkoret.

 • Utsläpp av metan påverkar den totala klimatnyttan för biogas som fordonsbränsle och är därför en viktig faktor vid beräkning av växthusgasminskning i den metod som finns fastslagen i Hållbarhetslagen. Genom att delta får Er verksamhet ett verifierat system för mätning av metan läckaget från din anläggning och behöver inte använda schablonvärden vid redovisning enligt hållbarhetslagen (HBK). Från och med 2021 kommer redovisning enligt hållbarhetslagen att vara aktuellt inte bara för er som säljer fordonsgas utan även för anläggningar som producerar el eller säljer biogas för värmeproduktion.
 • Enligt Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll skall verksamhetsutövaren ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Verksamhetsutövaren skall också fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Medverkan i systemet är ett sätt att uppfylla dessa krav med avseende på utsläpp av metan.
 • Läckage av biogas kan vara ett arbetsmiljö- och säkerhetsproblem. Genom medverkan minimeras riskerna för Era medarbetare.
 • Läckage av biogas innebär en ekonomisk förlust. Åtgärder för att minimera metanförlusterna kan löna sig!


Kort text och presentation av sekretariatet

Nitoveskonsulterna kommer att ansvara för systemets kansli som administrera ansökningar om att delta i systemet. Kansliet kommer dessutom att:

 • informera deltagande anläggningar om åtgärder för att minska metanutsläpp,
 • publicera nyhetsbrev med relevant information,
 • sammanställa underlag för systemrapport, temadagar och seminarier samt
 • besvara frågor om systemet från medlemmar och andra aktörer.

Nitoveskonsulterna har flerårig erfarenhet som konsulter för VA-verksamheter och biogasproducerande verksamheter. I första hand har uppdragen inom biogassektorn handlat om gassäkerhet samt tillståndsansökningar enligt Miljöbalken och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Nitoveskonsulterna bedriver dessutom utbildningsverksamhet, bland annat utbildningar av föreståndare enligt LBE och övergripande utbildning om den lagstiftning som ger upphov till krav på egenkontroll vid biogasanläggningar. Nitoveskonsulterna utbildar också i biogasanläggningens tekniska uppbyggnad och om biogasprocessen.

Du tar kontakt med kansliet genom att mejla till anders.magnusson@nitoveskonsulterna.com