Hoppa till huvudinnehåll

Biogas och hållbarhetskriterier

Lagen om hållbarhetskriterier ska säkerställa att biodrivmedel, t.ex. biogas som säljs som fordonsgas, uppfyller vissa krav på hållbarhet. Detta innebär bl.a. krav på att utsläppen av växthusgas ska minska samt att råvara inte får produceras på vissa marker med hög biologisk mångfald och stora kollager. Rapporteringsskyldig är den som är skattskyldig för biogas som säljs som drivmedel (fordonsgas). Företag som kan visa att deras biogas är hållbar får skattebefrielse.

Avloppsreningsverken i Sverige är en av landets största producenter av biogas. Avloppsreningsverk som producerar/levererar biogas till fordonsbränsle omfattas av lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (2010:598).

Ny version i februari 2018 av hbk-beräkningsverktyget ger bättre växthusgasvärden för biogas

Nu finns en ny uppdaterad version av branschens verktyg för hållbarhetsredovisning och växthusgasberäkningar inom hållbarhetslagen. Du hittar verktyget, instruktioner och mer information på Energigas Sveriges hemsida. 

För att biogasens växthusgasvärde inom hbk ska bli så bra och rättvisande som möjligt uppmanas samtliga rapporteringsskyldiga för biogas för transportändamål att använda faktiska beräkningar med hjälp av det uppdaterade verktyget vid 2018 års rapportering. 

En rad viktiga förändringar och förbättringar har införts i verktyget inför 2018 års rapportering.

Metoden för hur biogasens växthusgasutsläpp ska beräknas har efter diskussioner med Energimyndigheten ändrats, vilket bättre speglar biogasens verkliga växthusgasprestanda. Med de genomförda förändringarna väntas biogasens växthusgasprestanda bli betydligt högre än vid tidigare års rapporteringar. Det gäller särskilt för biogas från avloppsreningsverk och för biogas där rötresten används som gödningsmedel. 

Växthusgasvärdena från Energimyndighetens årliga sammanställning från hållbarhetsrapporteringen används alltmer av beslutsfattare vid exempelvis upphandlingar och vid utveckling av olika styrmedel, såsom miljöinformation för drivmedel eller inom Klimatklivet. Det är därför viktigt att faktiska beräkningar genomförs istället för att använda konservativa normalvärden.

Viktiga förändringar i beräkningsmetoden inför 2018 års rapportering och som nu är implementerat i hbk-verktyget:

  • Biogas  från avloppsreningsverk betraktas som en restprodukt från  vattenreningsprocessen och endast utsläpp från och med uppgradering ska  räknas med. Tidigare möjlighet att använda ett normalvärde har tagits bort.
  • Rötrest  som används som gödningsmedel (biogödsel) är en samprodukt, vilket innebär att utsläpp från rötresthanteringen då inte ska belasta biogasen
  • Ny utsläppsfaktor för el baserat på svensk elmix
  • Insamlingssteget för organiskt hushållsavfall slopas
  • Möjlighet att använda verktyget för rapportering till även till Avfall Webb har  införts

Förändringarna är ett resultat av de förslag som Energigas Sverige tagit fram i samarbete med Avfall Sverige och Svenskt Vatten under 2017 utifrån en analys från Lunds Tekniska Högskola. Förslagen har sedan diskuterats och förankrats med Energimyndigheten. De tre branschorganisationerna har sedan givit i uppdrag åt Carl-Magnus Pettersson att uppdatera hbk-verktyget.

Bakgrund - Verktyget HBK-Biogasredovisning

Excel-verktyget HBK-Biogasredovisning är ett hjälpmedel för företag som är verksamma inom produktion, uppgradering och distribution av biogas som fordonsbränsle. Syftet är att underlätta för företagen vid rapportering och beräkning av hållbarhetsegenskaperna hos biogas som levereras som fordonsbränsle. Verktyget är uppdelat för att kunna användas av alla aktörer, både dem som är verksamma i hela produktionskedjan och dem som endast är verksamma i delar av den.

Verktyget har utvecklats av Carl-Magnus Pettersson på uppdrag av Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Energigas Sverige och arbetet är utfört i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet AB på uppdrag av Energimyndigheten. Läs mer om verktyget och ladda ner det på Energigas Sveriges webbplats.