Hoppa till huvudinnehåll

Prövning och villkor

Bara reningsverken är tillstånds- eller anmälningspliktiga, inte ledningsnäten. Villkoren i ett tillstånd ska formuleras entydigt, kontrollerbart och rättssäkert med krav som är platsspecifika.

Ledningsnät inte tillståndspliktiga – prövas ändå

Det är bara reningsverken som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Men ibland måste spillvattennätet ändå tas med i tillståndsprövningen som så kallad följdverksamhet. Naturvårdsverket har information om detta.

Tillståndspliktigt och tillståndsprövat är olika saker

Ett tillstånd kan omfatta mer än det som ät tillståndspliktigt, exempelvis ledningsnätet. Men skyldigheten att följa förordningen om egenkontroll styrs av vad som är "pliktigt" att tillståndspröva eller anmäla, inte av vad som har blivit prövat.

Naturvårdsverket har rätt att föreskriva om miljörapport också från den som ansvarar ledningsnät. Verket arbetar på ett förslag till nya föreskrifter.

Villkorsskrivning

Kraven på Miljöprövningsdelegationers och domstolars sätt att skriva villkor har skärpts.

Begränsningsvärden

Svenskt Vatten och Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om hur  villkor med begränsningsvärden ska bli ändamålsenliga, tydliga och rättsäkra.

Kemikalievillkor

Högsta domstolen har slagit fast kriterier för kemikalievillkor (dom T1356-08, punkterna 25-32). Villkoren ska vara platsspecifika, avse den prövade verksamhetens kemikalier samt vara tydliga och kontrollerbara. Villkoren får inte innehålla orimliga utredningskrav, exempelvis om kemikaliers inneboende egenskaper eller krav som Reachlagstiftningen ålagt importörer och tillverkare.

Krav ska vara platsspecifika

Högsta domstolen och Mark- och miljööverdomstolen anser att villkor ska vara motiverade och formulerade utifrån platsspecifika förhållanden. Villkor som avser övergripande principer, bygger på värderingar om vad som kan vara miljöriktigt i största allmänhet får inte skrivas. Här är ett exempel som rör slamspridning.

Inga uppströmskrav

Myndigheter ska rikta krav som rör utsläpp av kemikalier mot verksamheter som är anslutna till det kommunala ledningsnätet. Det är där som det går att vidta åtgärder. Kraven ska inte riktas mot reningsverket, som i sin tur ska ställa krav på den anslutna verksamheten. Detta framgår av Mark- och miljööverdomstolens dom T7843-13. Samma domstol har därför i domarna M125-15 och M133-15 funnit det vara orimligt att ställa utredningskrav på reningsverk om kartläggning av uppströms liggande kemikaliekällor när resultaten inte kan leda fram till rimliga, miljömotiverade och tekniskt genomförbara villkor. Samma princip gäller vid tillsyn.