Hoppa till huvudinnehåll

Miljökvalitetsnormer i prövning och tillsyn

Miljökvalitetsnormen God ekologisk status gav inte tillsyns- eller prövningsmyndigheter rätt att ställa skarpare miljökrav än annars. Men ett färskt utslag i EU-domstolen i juni 2015 kan ha ändrat på det. Domen kan påverka både avlopp och rätten att ta ut vatten för dricksvattenändamål.

Först ingen rätt att ställa skarpare krav

Västervik Miljö & Energi AB sökte tillstånd att få bygga ut Gamleby reningsverk som var dimensionerat för 5 800 personer.

Miljöprövningsdelegationen motiverade sitt avslag  på ansökan med att recipienten inte uppnår miljökvalitetsnormen God ekologisk status. Gamlebyviken är övergödd. Västervik överklagade.

Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att belastningen på viken måste minska om miljökvalitetsnormen God ekologisk status ska kunna följas, men miljökvalitetsnormen ger inte stöd för att ställa tuffare krav än tidigare.

Sedan skärpt läge efter EU-dom

Sjöar, vattendrag och kustvatten ska nå God ekologisk status. När den ekologiska statusen är Hög är miljökvaliteten mycket lite påverkad av människan, nästan jungfrulig, och när den är God är den bara lite påverkad av människan. Miljökvaliteten får inte försämras.

En EU-dom (Weserdomen) visar att ramdirektivets krav på att inte få försämra miljökvaliteten är mycket strängt.

Innebörden av Weserdomen

Enligt domen ska miljökvalitetsnormen God ekologisk status tillämpas i enskilda ärenden liksom undantagen från att behöva följa den. Detta går inte att göra enligt svensk lag. En senare dom bekräftar Weserdomen, men undantaget som enligt direktivet kan ges för allmännyttig verksamhet är bara tillämplig på verksamhet som förändrar vattenmiljön fysiskt, exempelvis markavvattning och vattenkraftverk.

Weserdomen säger att ett projekt, ett vattenuttag eller utsläpp från en verksamhet får inte tillåtas som medför att statusklassen försämras för en enda av de tre kvalitetsfaktorerna som definierar miljökvalitetsnormen God ekologisk status. Ibland räcker det att en enda parameter förämras för att stoppa verksamheten. Tidigare ansågs en sådan verksamhet tillåten så länge inte den sammanvägda statusen för alla kvalitetsfaktorerna försämrades. Utifrån domen blir dessutom tillskott av närsalter till redan övergödda sjöar otillåtna.

En kvalitetsfaktor kan försämras en statusklass trots att övriga blir bättre av ett reningsverks rening. Exempelvis kan mediciner släppas ut från tätorter via reningsverk, jordbruk och enskilda avlopp. Läkemedlet diklofenak går inte att rena med de vanligaste biologiska metoderna varför det inte går att utesluta negativ påverkan på en kvalitetsfaktor, exempelvis vid en utbyggnad.

I en senare dom om ett vattenkraftverk från maj 2016 tillämpar EU-domstolen Weserdomens principer. Den gav  undantag enligt ramdirektivet för vad som där avser allmännyttig verksamhet av större vikt som modifierar en ytvattenförekomsts fysiska karakteristika.  Vissa andra kriterier var också uppfyllda. Kriterierna är inte tillämpliga på avloppsreningsverk.

Stoppas reningsverk?

Mark- och miljööverdomstolen uttalade i en dom 2016-09-15 att det går att tillämpa 2 kap. i miljöbalken EU-konformt. Domen i sig innebar att sökande fick tillstånd på grund av brister i vattenmyndighetens tillämpning vid klassificering av miljökvaliteten och beslut om miljökvalitetsnormer och det fanns färskare data att tillgå. Domstolen kritiserar vattenmyndigheten för att inte använda de undantagsmöjligheter som ramdirektivet erbjuder.

En EU-konform tolkning av 2 kap. innebär att följa ordalydelsen i hänsynsreglerna men använda det tolkningsutrymme som finns för att följa kraven i ramdirektivet för vatten och Weserdomen.

Räcker inte tolkningsutrymmet kan det bli svårt eller mycket dyrt att bygga ut reningsverk för tätorter med ökande befolkning, särskilt små reningsverk. Det kan bli svårt eller mycket dyrt att överföra avloppsvattnet till ett annat reningsverk och det går inte alltid att flytta utsläppet till en annan recipient på grund av avståndet eller att recipienten får ett tillskott av närsalter. Men avloppsvattnet från människor och en tätort kan inte stoppas. Det uppstår där det finns människor och kan inte renas till 100 %.

Då uppstår frågan om avloppsanläggningar - kommunala som enskilda - riskerar att stoppas. Stoppas reningsverk eller planläggning för att dagvatten ökar föroreningen så stoppas bostäder eller annan utveckling. Konsekvenserna av domen kan bli stora om domen får fullt genomslag.

Hur svenska domstolar kommer att döma utsläppande verksamheter eller verksamheter som tar ut vatten vet ingen. Domarna hittills har avsett vattenkraftverk. Inget mål har avgjorts av EU-domstolen som satt svensk lagstiftning under luppen.

Nedan finns information om miljökvalitetsnormer, Weserdomen och hur reningsverk påverkas samt vad Svenskt Vatten anser är viktigt att beakta för den som söker tillstånd eller ska anmäla ett reningsverk. Det framgår även vad vi anser bör förändras i lagstiftningen på kort, medellång och längre sikt.

Stoppas dricksvattenuttag?

Miljökvalitetsnormerna för God kvantitativ status för grundvatten ska följas när tillstånd ges till uttag av grundvatten. Uttag av ytvatten kan påverka normen God ekologisk status, särskilt vid låga flöden i ett vattendrag. Flöden i vattendrag och grundvattentillgången kan bli varaktigt låg i områden som påverkas av ett varmare klimat. Ansökningar om ökat uttag av ytvatten riskerar då att stoppas som följd av miljökvalitetsnormerna och Weserdomen.

Uttag av dricksvatten till människor är inte per automatik en allmännyttig verksamhet enligt ramdirektivet för vatten. Vattnets betydelse för ekologin väger tyngre.

Regelöversyn behövs

Redan 2014 påtalade Miljömålsberedningen behovet av att se över hela systemet med miljökvalitetsnormer för vatten senast till utgången av 2016. Nu är detta än mer behövligt. Även EU-direktivet bör ändras och beakta de pågående klimatförändringarna.

Svenskt Vatten följer utvecklingen och har kontakt med myndigheter och regeringskansliet om detta. Vi  lyfter också frågan i EurEau eftersom EU-kommissionen ser över ramdirektivet för vatten till senast 2019.

Kontaktperson: Peter Sörngård, 072-530 74 01