Hoppa till huvudinnehåll

Bräddning från reningsverk

Kraven mot bräddningar skruvas upp. Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram tar upp åtgärder mot föroreningar från bräddningar och EU-kommissionen uppmärksammar frågan mer än tidigare med anledning av ramdirektivet för vatten, havsmiljödirektivet och kraven i avloppsdirektivet.

Arbeta lokalt mot bräddningar

Svenskt Vatten anser att VA-organisationerna ska ha koll på spillvattennäten och riskerna utmed dessa. Detta följer redan av miljöbalkens regler om egenkontroll. Mycket tillskottsvatten påverkar reningsverkets effektivitet.

Vägen dit går genom ett lokalt, dokumenterat, systematiskt och riskbaserat åtgärdsarbete.

Hjälp till centralt

Svenskt Vatten har sedan två år tillbaka föreslagit Naturvårdsverket att tillsammans ordna gemensamma seminarier för medlemmar och länsstyrelser om hur bräddningar bäst kan minskas. Det behövs sedan regler eller vägledning om åtgärder och krav som rör bräddningar. Vi förordar föreskrifter om en systematisk, riskbaserad och åtgärdsinriktad egenkontroll.