Hoppa till huvudinnehåll

Nationellt nätverk för fosfor och andra avloppsresurser

Idag återanvänds endast ca 35% av slammets resurser på åkermark, till helt dominerande del är det slam från Revaq-certifierade reningsverk som används på åkermark. Men det är inte hållbart ur växtnäringssynpunkt att ha kvar dagens situation där övriga 65% av slammet går till anläggningsjord. Det är här vi kan göra en ordentlig skillnad och ta ett stort kretsloppskliv - genom att göra även dessa 65 % av slamanvändningen långsiktigt hållbar. Här behövs det olika förbränningstekniker och nya tekniska lösningar för att ta ut fosforn och andra resurser ur askan eller slammet. Det finns flera spännande svenska företag som står i startgroparna för denna utmaning.

Så här vill vi arbeta med fosforkretsloppen

Vi utgår från EU:s avfalls/returhierarki för hur vi på ett hållbart sätt vill tillvarata resurserna i slammet i den cirkulära ekonomin:

Översta steget Förebygga - Förebyggande kemikaliarbete är grunden för kretsloppsarbetet på alla nivåer i hierarkin. Revaq arbetar vi med ett systematiskt och långt gående förebyggande kemikaliearbete så att slammet ständigt förbättras med målet att ha en så god kvalitet att det kan användas på åkermark.

Prio 1 – Återanvända makro- och mikro näringsämnen samt mull på åkermark när vi har slam från Revaq av hög kvalitet och tillgång till lämplig åkermark i närmaste regionerna. När det inte går - avsaknad av lämplig jordbruksmark på rimligt avstånd eller slam av otillräcklig kvalitet:

 • Prio 2 – Återvinna åtminstone fosforn och gärna även andra näringsämnen, kol och råvaror
 • Prio 3 – Återvinna mullen - slammet används som anläggningsjord och med liten risk för växtnäringsläckage
 • Prio 4 – Återvinna energi - enbart förbränning av slammet tillsammans med exempelvis avfall så att inga resurser kan återvinnas från askan
 • Prio 5 - Deponera – det finns ett generellt förbud i Sverige att deponera organiskt material

Syftet med nätverket - vad vill vi göra

Vi vill arbeta för att utifrån lokala förutsättningar nå så hållbara kretslopp som möjligt, med utgångspunkt i EU:s avfalls- och returhierarki och så högt upp i hierarkin som det finns potential för. Förebyggande kemikaliarbete är grunden för kretsloppsarbetet på alla nivåer i hierarkin.
Detta innebär att för slam som inte kan återanvändas på åkermark på grund av brist på lämplig jordbruksmark inom rimligt avstånd eller vid för låg kvalitet på slammet vill vi i nätverket:

 • uppmuntra till utveckling, utprovning och fullskaledrift i Sverige av olika lösningar där fosfor och gärna andra näringsämnen, biokol och ytterligare råvaror på ett effektivt och hållbart sätt kan återvinnas från avlopp, slam eller slamaska och återföras till åkermark.

Parallellt kommer Revaqs arbete att fortsätta, det ger både de reningsverk som producerar slam och de lantbrukare som använder slam från Revaq, möjlighet att återföra växtnäring och mull av allt bättre kvalitet till åkermarken.

Vilka bjuds in till nätverket

Vi vill samla alla som vill bidra till cirkulär resursanvändning från tätorternas avlopp: VA-organisationer, innovatörer, teknikleverantörer, lantbrukare, mineralgödseltillverkare, livsmedelsföretag, högskolor, universitet och forskningsinstitut och andra intressenter inom kretslopps-, jordbruks- och livsmedelsbranscherna.

Konferenser och träffar

Phosphorus recovery from wastewater - IWA Sweden seminar 11 April 2018
Nationellt nätverk för fosfor och andra avloppsresurser Stockholm 19 december 2017

Nyhetsbrev

Nätverket kommer mejla ut ett nyhetsbrev 2-3 gånger per år. Redaktör är Anders Finnson, du är välkommen att prenumerera (fyll i e-postadress i högerkolumnen). 

Nätverksnyheter

 • Dokumentation nätverksträff 19 dec 2018

  Dokumentation från den andra träffen för det nationella nätverket för fosfor och andra avloppsresurser finns samlat på en sida.

 • Nätverksträff för fosfor och andra avloppsresurser

  Onsdagen den 19 december i Stockholm bjuder Svenskt Vatten in till den andra träffen för det nationella nätverket för fosfor och andra avloppsresurser.

 • Revaq-träff

  Nästa träff för Revaq-verken blir i Uppsala torsdag den 25 oktober

 • LKAB och Ragn-Sells vill utvinna fosfor

  LKAB och miljöföretaget Ragn-Sells har inlett ett samarbete som på sikt ska leda till utvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Det blir första gången som fosfor kan brytas i större skala i Sverige.

 • NSVA:s nyckel till framgångar med kemikalier

  Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps har koll på kemikalierna i avloppsvattnet – tack vare så kallade kemikalieinventeringar, berättar en medarbetare.

 • Säg hej till Agneta Leander

  Hej Agneta Leander, berätta vad du gör! Jag jobbar som miljöingenjör på VA SYD. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är uppströmsarbete men jag jobbar även med nedströmsarbete, upphandlingar och avtal. I år har jag jobbat här i 10 år, lika länge som VA SYD har funnits. Jag är också representant i Revaq styrgrupp.

 • Västerås ny i Revaq

  Kungsängens reningsverk i Västerås har nyligen blivit certifierat enligt Revaq. Miljöingenjören Sandra Burman, miljöingenjör på Mälarenergi, berättar om arbetet för ett fungerande kretslopp.