Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsindex

Hållbarhetsindex är ett verktyg som kommuner kan använda för att utveckla verksamheten. 152 kommuner deltog i årets undersökning.

Med hjälp av verktyget kan VA-verksamhetens ledning och politiskt ansvariga bland annat

  • identifiera prioriterade åtgärder och investeringar
  • följa upp förbättringsåtgärder årligen
  • bredda taxediskussionen
  • skapa underlag för VA-planer och andra strategiska dokument
  • analysera samverkansbehov med andra kommuner.

Under de fyra år som hållbarhetsindex genomförts har antalet deltagande kommuner stadigt ökat för varje år, från 97 stycken 2014 till 152 stycken 2017.

Nedan finns en rapport som beskriver verktyget mer utförligt.

Resultatrapport 2017

I resultatrapporten för hållbarhetsindex 2017 (pdf) presenteras det samlade resultatet för undersökningen med kommentarer och analys.

Analysen av årets resultat visar på fortsatt stora utmaningar. Status på de kommunala vatten- och avloppstjänsterna är god idag, men många kommuner öka kapaciteten för långsiktig planering och investeringar. Små kommuner står inför särskilt stora utmaningar och samverkanslösningar är en viktig faktor för att möta framtidens utmaningar.

I årets rapport finns även en beskrivning av två goda exempel på hur man kan använda verktyget till att utveckla och förbättra VA-verksamheten: Karlskrona kommun och Västvatten.

Resultatet är anonymiserat

Kommuner som deltar i undersökningen kan se sitt eget resultat i VASS, både resultatet för varje parameter och en mer utförlig rapport som visar svaret på varje fråga. I sammanställningar av resultatet är dock kommunerna anonymiserade och det är endast kommunen själv som kan se sitt resultat. Det beror på att syftet med hållbarhetsindex är att ge kommunerna ett verktyg för sitt eget utvecklingsarbete, inte att jämföra kommuner.

För deltagande kommuner

Kommuner som deltagit i undersökningen kan se sitt eget resultat genom att logga in i vass och klicka på Ta ut statistik/hållbarhetsindex/hållbarhetsindex 2017. Då får man upp kommunens resultatsträng på parameternivå. Klickar man sedan på ladda ned får man upp kommunens resultat för varje fråga.

Nytt för i år är att man kan ta fram automatgenererade rapporter som analyserar den egna kommunens resultat, en mer allmän kommunrapport och en rapport särskilt ägnad planeringsfrågor.