Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsindex

Hållbarhetsindex är ett verktyg som kommuner kan använda för att utveckla verksamheten.

Med hjälp av verktyget kan VA-verksamhetens ledning och politiskt ansvariga bland annat

  • identifiera prioriterade åtgärder och investeringar
  • följa upp förbättringsåtgärder årligen
  • bredda taxediskussionen
  • skapa underlag för VA-planer och andra strategiska dokument
  • analysera samverkansbehov med andra kommuner.

Svenskt Vatten använder även resultatet för att utforma stöd till våra medlemmar i form av rådgivning, kurser och kommunikation.

Nedan finns en rapport som beskriver verktyget mer utförligt.

Resultatrapport 2016

I resultatrapporten för hållbarhetsindex 2016 (pdf) presenteras det samlade resultatet för undersökningen med kommentarer och analys.

Analysen av årets resultat ger tre huvudsakliga slutsatser:

  • Status på de kommunala vatten- och avloppstjänsterna är god idag, men många kommuner öka kapaciteten för långsiktig planering och investeringar.
  • Små kommuner står inför särskilt stora utmaningar.
  • Samverkanslösningar är en viktig faktor för att möta framtidens utmaningar, framförallt för små kommuner.


Resultatrapporten ger ytterligare underlag och analyser. Fördjupade redovisningar görs under 2017 vid bland annat Svenskt Vattens konferenser Rörnät och Klimat, Nationella Dricksvattenkonferensen och Vattenstämman.

Resultatet är anonymiserat

Kommuner som deltar i undersökningen kan se sitt eget resultat i VASS, både resultatet för varje parameter och en mer utförlig rapport som visar svaret på varje fråga. I sammanställningar av resultatet är dock kommunerna anonymiserade och det är endast kommunen själv som kan se sitt resultat. Det beror på att syftet med hållbarhetsindex är att ge kommunerna ett verktyg för sitt eget utvecklingsarbete, inte att jämföra kommuner.

Resultatsammanställningen kommer att vara anonymiserad även i 2017 års undersökning, därefter ska Svenskt Vatten utvärdera hur det ska hanteras.

För deltagande kommuner

Kommuner som deltagit i undersökningen kan se sitt eget resultat genom att logga i vass och klicka på Ta ut statistik/hållbarhetsindex/hållbarhetsindex 2016. Då får man upp kommunens resultatsträng på parameternivå. Klickar man sedan på ladda ned får man upp kommunens resultat för varje fråga.

Här finns en presentation (pptx) där deltagande kommuner kan lägga in sitt resultat och använda som utgångspunkt i sina interna diskussioner och verksamhetsutveckling.