Hoppa till huvudinnehåll

Nationella Konferensen Avlopp&Miljö #NAM18

NAM är forumet för kunskapsutbyte och diskussion om spillvatten, dagvatten, avloppsanläggningar och deras betydelse för kretslopp, klimat och miljö. Den riktar sig till dig som arbetar med frågor som rör vatten och avlopp i en liten eller stor VA-organisation, på en myndighet, högskola, forskningsinstitut, företag eller i annan verksamhet. Linköping, 31 januari - 1 februari.

Vi blandar erfarenheter från praktiska projekt med resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt. Nya och förväntade krav på verksamheterna presenteras och diskuteras. Temat 2018 är rening av läkemedel och mikroföroreningar och spaning mot framtiden.

31 januari - 1 februari 2018 i Linköping

Program som PDF.

Program 31 januari

Välkomna till Linköping. 
Rebecka Hovenberg, Tekniska Verkens ordförande

Svenskt Vattens arbete för att effektivt minska utsläpp av förorenande ämnen. Anna Linusson, Svenskt Vattens VD 

Renovering av ett äldre reningsverk - att rusta för framtiden. Jesper Olsson, Uppsala vatten

Avancerad avloppsvattenrening skapar möjligheter att använda renat avloppsvatten som en vattenresurs.
Regine Ullman, Kalmar Vatten

Tre rör ut med reningsverk som stadsattraktion – ny stadsdel med ny teknik i Helsingborg.
Marinette Hagman och Pär Gustafsson, NSVA

Snurr på kretsloppsstaden Borås och drömmen om den fossilbränslefria staden.
Anders Fransson, Borås och Energi Miljö

Henriksdal – snart världens största reningsverk med membranteknik? Sofia Andersson, Stockholm Vatten & Avfall

Nytt reningsverk i Strömstad med aeroba granuler.
Jerry Johansson, Strömstads kommun

Avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester – behov, teknik och konsekvenser.
Anna Maria Sundin, Naturvårdsverket 

Utvärdering av reningsmetoder för att minska utsläpp av läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar.
Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten

 Mikroplaster – kartläggning av källor och förslag på åtgärder för minskade utsläpp. Anna Maria Sundin, Naturvårdsverket

Studiebesök:

-Läkemedelsrening (60 platser): Ta del av Sveriges första storskaliga permanenta anläggning för rening av läkemedelsrester. Under besöket gör vi även en allmän vandring genom reningsverket.

-Skruvpressar (30 platser): Den första installationen av Ischigaki skruvpressar för slamavvattning togs i bruk 2013. Hör om våra praktiska erfarenheter av drift och underhåll. På vägen till skruvpressarna vandrar vi genom reningsverket.

-Biogas (30 platser): Tekniska verkens biogasanläggning firade 20 år 2017. Hör oss berätta om vår långa resa och följ med på en guidad tur på anläggningen.

-Laboratoriet (30 platser): Tekniska verken har ett eget ackrediterat laboratorium. I byggnaden finns även ett labb för forskning och utveckling av biogasprocesser. Under besöket tar vi även en vandring genom reningsverket.

-Kulvert under Vallastaden (140 platser): I den nybyggda stadsdelen Vallastaden ligger alla ledningar tillsammans i en patenterad kulvert. Dricksvatten, spill-vatten och fjärrvärme samsas med el, bredband och sopsug. Efter föredraget har du chans att gå ner och titta i kulverten virtuellt med hjälp av VR-glasögon.

-Råberga vattenverk (15 platser): Efter en omfattande renovering, där processen bl.a. kompletterats med snabbfilter med aktivt kol och UV-ljus, så har Linköpingsbornas vattenförsörjning nu säkerställts både kvalitets- och kvantitetsmässigt för en lång tid framöver.besök

Konferensmiddag på kvällen

Program 1 februari, Spår Läkemedelsrening

Utlysning ”Avancerad rening av avloppsvatten” – dags för slutredovisning!
Margareta Lundin Unger, Havs- och vattenmyndigheten

Läkemedelsreduktion vid långtidsstudier av storskaligt kombinationsfilter med sand och granulerat aktivt kol
Ola Svahn och Erland Björklund, Högskolan Kristianstad

RESVAV - Rening från svårnedbrytbara ämnen med aktivt kol eller ozon.
Michael Cimbritz och Maja Ekblad, Lunds tekniska högskola

Fullskalig läkemedelsrening i Knivsta och dess effekt på recipienten.
Berndt Björlenius, KTH och Jerker Fick, Umeå universitet

Tekniker som kan och bör användas vid svenska reningsverk.
Christian Baresel, IVL Svenska miljöinstitutet

Från försök till installation - Sveriges första permanenta anläggning för läkemedelsrening.
Robert Sehlén, Tekniska verken i Linköping

Minskade utsläpp genom effektivt uppströmsarbete.
Lisette Graae, IVL Svenska miljöinstitutet

Resistenta bakterier i avloppsvatten – hur skall vi hantera dem? Joakim Larsson, Göteborgs universitet

Reduktion av mikroföroreningar med membran och granulerat aktivt kol – långtidsförsök vid Kalmar reningsverk.
Regine Ullman, Kalmar Vatten

Framåtblick och samarbetsplattformen för läkemedel i Östersjöns miljö. Jenny Hedman, Naturvårdsverket

Program 1 februari, Spår Digitalisering

Digitalisering på reningsverk – igår, idag och imorgon?
Gustaf Olsson, prof. em. Lunds universitet

50 nyanser av fel - om vikten av att ha koll provtagning, analys, instrumentering och utvärdering. Maximilian Lüdtke, IVL Svenska miljöinstitutet och Heidi Lemström, SYVAB

Utan instrumentering, ingen digitalisering – status på svenska reningsverk idag. Sofia Andersson, IVL Svenska miljöinstitutet

Big (bad?) data – datavalidering. Doug Lumley, Gryaab

Därför använder vi processmodeller - praktisk användning  och exempel på intressanta resultat. Magnus Arnell, RISE Research Institutes of Sweden och Erik Lindblom, Stockholm vatten och avfall

Finns det risker med en ökad digitalisering på reningsverk?
Lars Westerdahl, FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

Digitaliserings möjligheter för verk och ledningsnät tillsammans. Annika Malm, RISE Research Institutes of Sweden

Dela kritiska data för kritisk infrastruktur – stadens kontrollrum. Henrik Wickström, Mälarenergi

Med reservation för förändringar. 

Till anmälan

Program som PDF.