Hoppa till huvudinnehåll

Remisser

Svenskt Vatten deltar regelbundet som experter och remissinstans för att påverka nationella politik och myndighetsinitiativ inom områden som rör dricksvatten, avlopp och miljö, rörnät och klimat samt juridik inom VA.

 • Ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier

  Svenskt Vatten är i grunden positiv till förändringen och syftet med förslaget att skärpa bedömningen av vad som utgör en restprodukt. Det är dock viktigt att lågvärdiga blöta substrat även fortsättningsvis kunna betraktas som avfall eller restprodukt och som vi tolkar bestämmelsen borde det i de allra flesta fall vara hanterbart.

 • Från värdekedja till värdecykel SoU 2017:22

  Svenskt Vatten stödjer utredningens förslag om att tillsätta en tidsbegränsad delegation för cirkulär ekonomi och förslaget om att öka inslaget av miljöskatter och avgifter till förmån för att sänka skatten på arbete. Svenskt Vatten anser att det är helt nödvändigt att regeringen snarast fattar ett beslut gällande Fosforförordningen med återföringsmål för fosfor och kväve samt ett regelverk för hållbara kretslopp.

 • Informationssäkerhet - införande av NIS-direktivet

  Utredningen syftar till att föreslå hur NIS-direktivet ska genomföras i svensk rätt. Den föreslår en ny lag och förordning som ska tillämpas på leverantörer av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster som omfattas av direktivet. Bland leverantörerna av samhällsviktiga tjänster ingår leverantörer och distributörer av dricksvatten.

 • Fängsla inte kommunala dricksvattenproducenter

  Svenskt Vatten avstyrker förslaget att införa fängelsestraff i livsmedelslagens straffskala vid produk­tion, distribution och annan hantering av livsmedlet dricksvatten. Förslaget är otillräckligt utrett.

 • Riksintresseutredningen

  Svenskt Vattens utgångspunkt är, i likhet med Dricksvattenutredningens, att dricksvattnet utgör landets i särklass mest kritiska försörjningssystem, vilket gör att landets vattentäkter måste kunna stå sig i konkurrens med alla andra riksintressen när en avvägning i samband med samhällsplanering sker. Därför förordar vi att både grund- och ytvattenförekomster av stor betydelse ska kunna riksintresseklassas.

 • Remiss Handlingsplan hållbart markbyggande

  SGI har tagit fram ett förslag till Handlingsplan för hållbart markbyggande.

 • Remiss med nya krav på avlopp <200 pe

  Ett andra förslag med nya krav på avlopp för färre än 200 personer (pe) är på remiss. Kraven rör såväl enskilda som allmänna avlopp.

 • Remissvar på Dricksvattenutredningen

  Utredningen är välgjord och de flesta förslagen är i huvudsak bra. Ett viktigt förslag är att lagreglera ökad samverkan mellan kommuner för att säkerställa framtida dricksvattenförsörjning i hela landet. En svaghet är att utredningen borde ha tagit kemikaliesamhällets faror på betydligt större allvar, vattentäkterna behöver ett starkare skydd.

 • Växtskyddsmedel Jordbruksverket

  Statens jordbruksverk föreslog hösten 2015 nya föreskrifter för att dokumentera yrkesmässig användning av växtskyddsmedel. I dokumentationen föreslogs bl.a. ingå uppgift om medlets namn, tidpunkt för och den använda dosen vid appliceringen, det område där medlet använts och den gröda det använts för. Dessutom fanns föreskrifter för hantering av dokumentationen. I ett förnyat förslag har man lagt till två punkter om hantering av dokumentationen.

 • Hantering och publicering av information om vattenskyddsområden

  Naturvårdsverket vill förbättra tillgängligheten till information om vad som gäller inom vattenskyddsområden. Genom att uppdatera hand-läggarstödet VIC Natur, den publika portalen Skyddad Natur och myndighetens öppna tjänster vill myndigheten öppet tillgängliggöra information om vattenskyddsområdenas geografiska utbredning inklusive vattenskyddsområdenas olika zoner (idag publiceras bara ytterområden), vilka föreskrifter som gäller inom området samt berörda myndigheter för det aktuella området.