Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Om kretslopp och fosfor på Vetenskapsradion Klotet

  Vetenskapsradion Klotet har gjort ett längre reportage om fosfor och kretslopp där flera aspekter belysts om olika vägar att återföra fosfor och andra näringsämnen till åkermark. Medverkande i programmet är bland annat Miljöminister Karolina Skog, Anders Finnson Svenskt Vatten, Jan Eksvärd LRF och Hamse Kjerstadius NSVA.

 • Välkommet med besked om fosfor från riksdagspartierna

  Samtliga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna anser att det bör finnas ett nationellt mål om återföring av fosfor från stad till land. Det framgår av en enkät som Vetenskapsradion gjort.

 • Svenskt Vatten söker VD

  Du erhåller ett uppdrag som är viktigt för hela Sverige och för våra grannländer. Tillgången till rent dricksvatten och rena vattendrag är en grundförutsättning för ett fungerande samhälle och acceptabla levnadsförhållanden. VD arbetar internt, nationellt och internationellt i denna fråga.

 • Nya medarbetare till Svenskt Vatten

  - Det är riktigt roligt att hälsa nya kollegor välkomna till Svenskt Vatten, säger Ulf Thysell, t.f. vd. De får förmånen att arbeta med oerhört viktiga och krävande frågor i en väldigt spännande bransch.

 • Mikroplast - eftertanke och mer kunskap behövs

  Frågan om mikroplaster i miljön har under de senaste åren fått mycket stort genomslag i den allmänna och politiska debatten. Laboratoriestudier som visar på upptag i vattenlevande organismer har resulterat i att det för närvarande finns ett stort intresse för att kartlägga var mikroplasterna kommer ifrån, vilka källor som är stora och vilka som är små, vilka eventuella negativa effekter mikroplaster kan ha i olika ekosystem, vilka åtgärder som kan vidtas för att minska utsläpp och spridning, samt om mikroplaster kan ha negativa effekter på människors hälsa.

 • Miss i remissen

  Livsmedelsverket har inte skickat sin remiss av översyn av riskklassningsmodell för livsmedelskontroll till landets största livsmedelsproducenter – Svenskt Vatten och våra medlemmar. Det är en viktig fråga eftersom den kan påverka till exempel provtagningsfrekvens och därmed kostnader.

 • Bättre stöd till svensk biogas

  För att stötta svenskproducerad biogas föreslår regeringen i Vårändringsbudgeten för 2018 att stödet till produktion av biogas utökas med 270 miljoner kronor under innevarande år.

 • Metanemissioner - nu anpassas arbetet så att det bättre passar reningsverken

  Under drygt tio år har anläggningar som rötat avfall kunnat ansluta sig till ett frivilligt åtagande för att mäta och minimera utsläpp av metan. Nu anpassas systemet för att bättre passa även de som rötar reningsverksslam.

 • Reningsverken skyddar miljön allt bättre

  Statistiska Centralbyrån nya statistik visar att reningsverken är väldigt effektiva på att skydda miljön från tätorternas och befolkningens utsläpp av syreförbrukande ämnen och övergödande närsalter.

 • Kommentar till miljöministerns replik på DN-debatt den 4 april 2018

  Regeringens klimatanpassningsstrategi är otillräcklig. Det som görs är bra men för lite och för osammanhängande. Initiativ bör ingå i en helhet. Låt en ny utredning knyta samman alla trådar som hänger löst.