Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nyheterna från Svenskt Vatten

 

 • Biogasproduktionen ökade 9% 2015

  Energimyndighetens biogasrapport har nu publicerats. Svenskt Vatten har tillsammans med Avfall Sverige, Energigas Sverige och LRF lämnat underlag till biogasstatistiken. Över 50 % av reaktorvolymen för svensk biogas-produktion finns på reningsverken, men allt största delen biogasproduktion sker numera i samrötningsanläggningar (matavfall + gödsel).

 • Färre farliga ämnen i miljön efter hundratals miljöinsatser av reningsverk

  Hälften av landets avloppsvatten renas nu i reningsverk som är certifierade av Revaq. Dessa har världens tuffaste regler för att fasa ut farliga ämnen och ger därmed nya möjligheter för kretslopp mellan stad och land och den cirkulära ekonomin. Under 2015 återfördes cirka 1 300 ton fosfor från stad till åkermark, vilket motsvarar mer än en tiondel av Sveriges mineralgödselimport. Det återfördes även stora mängder andra näringsämnen samt 195 000 ton mullbildande material till åkermarken.

 • Seminarier om dagvattenjuridik

  Svenskt Vatten anordnar i november tre seminarier om olika aspekter på dagvattenjuridik; markavvattning, dagvattenjuridik samt skadestånd i VA-förhållandet.

 • Svenskt Vatten tillstyrker förlängt undantag för COD-analysen

  COD-analysen blir kvar ännu ett år.

 • Åtgärdsprogrammen ska förbättras

  Regeringen har fattat beslut om åtgärdsprogrammen för vattenförvaltningen. Svenskt Vattens synpunkter vann gehör. Nu återstår för vattenmyndigheterna att ta fram ett färdigt program med åtgärder som går att genomföra till nytta för miljön.

 • Miljökonsekvensbeskrivning kan avse färre reningsverk utan negativa effekter

  Svenskt Vatten har lämnat svar på remiss om nya regler för miljöbedömningar med miljökonsekvensbeskrivning, s.k. MKB.

 • Nya föreskrifter för reningsverk

  Nya föreskrifter om rening, kontroll och miljörapportering. Få men ändå några viktiga ändringar i sak

 • Rädda landets katastrofberedskap för dricksvattenförsörjning

  Igår skickade Svenskt Vatten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en gemensam skrivelse till Justitiedepartementet och Näringsdepartementet angående att Livsmedelsverket har meddelat att det kan komma att behöva avveckla den Nationella Vattenkatastrofgruppen (VAKA ).

 • Svenskt Vatten instiftar pris till bästa examensarbete inom VA-området

  Svenskt Vatten vill med detta pris bidra till att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-ämnet. Förhoppningen är att priset ska bidra till att fler studenter vid svenska lärosäten väljer VA som inriktning på kommande examensarbete och därefter följande yrkesliv.

 • Svenskt Vatten vill bevara Nationell vattenkatastrofgrupp, VAKA

  Sedan årsskiftet har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) upphört att år-från-år-finansiera Nationell vattenkatastrofgrupp (VAKA), som finns hos Livsmedelsverket. Livsmedelsverket har nu kommunicerat att de kan behöva avveckla VAKA inom kort. Det råder därför stor osäkerhet kring hur verksamheten ska kunna fortsätta och finansieras långsiktigt.