Hoppa till huvudinnehåll

Vattenvisionen

Aktörer i vattensektorn har tillsammans tagit fram en nationellt förankrad strategisk forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn i Sverige. Den kallas Vattenvisionen – för hållbara vattentjänster för god hälsa och god miljö.

Vattensektorns gemensamma forsknings- och innovationsagenda, Vattenvisionen, som togs fram under 2013 ska uppdateras. Syftet är att sammanfatta behoven av forskning och innovation inom den svenska vattensektorn med perspektivet året 2030. 

Vattenvisionen ska vara vägledande för Vinnovas och andra FoI-finansiärers stöd till svensk forskning och innovation inom vatten- och avloppsförsörjning. Vattenvisionen vänder sig också till politiker och tjänstemän inom departement och myndigheter på olika nivåer.

Innovativa och hållbara lösningar på svenska och globala vattenutmaningar

Branschorganisationer, universitet, högskolor, forskningsinstitut, statliga myndigheter, företag och vattentjänstorganisationer har bidragit till arbetet med Vattenvisionen – i en öppen process under ledning av Svenskt Vatten. FoI-agendan är ett startdokument för det fortsatta samarbetet. Den ska bidra till innovativa och hållbara lösningar på svenska och globala vattenutmaningar.

Sverige kan bidra internationellt på en rad områden när det gäller vatten och sanitet. Vattenvisionen ger exempel och säger att svenska aktörer ska ta fram lösningar som blir framgångsrika exportprodukter och skapar många nya arbetstillfällen i Sverige. I dag exporteras svenskt vattenkunnande för cirka 6 miljarder kronor per år. Potentialen för tillväxt är stor eftersom omsättningen på världsmarknaden är ungefär 3 000 miljarder och tillväxten beräknas till 2–10 procent per år. Vi har också stora investeringsbehov inom vattensektorn i vårt eget land.

Mål för dricksvattenförsörjning, dagvatten- och spillvattenhantering

För områdena dricksvattenförsörjning, dagvatten- och spillvattenhantering har vattenagendan mål för åren 2020 och 2050. Cirka 60 stycken FoI-behov är listade. Målen ska nås bland annat genom fler test- och demonstrationsanläggningar, tydligare krav från myndigheterna, samverkan mellan kommunala VA-organisationer i innovationsupphandling samt högkvalitativ FoU från universitet, högskolor och institut – med utökad medverkan från näringslivet och minskat avstånd mellan forskning och industri.