Hoppa till huvudinnehåll

Värme i Stockholms VA-system - förstudie

I Stockholm finns över 310 mil avloppsledningsnät som transporterar avloppsvatten från kunder i Stockholm och Huddinge till Stockholm Vattens avloppsreningsverk. Temperaturen på vattnet i ledningsnätet är bland annat en funktion av avloppsvattnets temperatur när det lämnar fastigheten (baserat på verksamhet, t.ex. hushåll eller industri), säsongsberoende temperatur på det tillskottsvatten som tillförs underhand och värmeförlust under transporten via ledningsnätet. Eftersom vattentemperaturen är en avgörande faktor för biologisk avloppsrening, membran-kapaciteten i MBR-processen, värmeförbrukningen på reningsverk och värmeutvinningen ur behandlat avloppsvatten är det viktigt att kartlägga hur de nya husbyggartrenderna kan komma att påverka temperaturen på vattnet i spillvattenledningarna samt hur denna temperaturförändring skulle påverka reningskapaciteten och driftkostnaderna på reningsverken och produktionen i värmeverken. Det är också intressant att jämföra inverkan av det nya byggandet på vatten-temperaturen mot effekter av minskat tillskottsvatten i spillvattennätet. Förstudien syftar till att möjliggöra genomförandet av ett större projekt genom att utföra följande aktiviteter: i) aktörsanalys, ii) identifiera och avgränsa provtagningsområde, iii) kartlägga metodik för insamling av data, iv) kartlägga tillgängliga verktyg och program för modellering och simulering, v) identifiera utvecklingsbehov, vi) säkra resurser, aktörsmedverkan och finansiering, vii) säkerställa frågeställningarna med relevanta aktörer, och viii) förankra projektet inom respektive organisation. Förstudiens primära leverans är en projektplan och en ansökan om ett 3fas-projekt till SVU:s ansökningstillfälle den 13 juni 2016.
Område:
Rörnät & klimat, Avlopp & Miljö
Projektnummer:
16-102
Projektledare:
Anna Norström
Organisation Projektledare:
Ecoloop AB
Totalt beviljad finansiering av SVU:
51 300 SEK
Projektets totala kostnad:
117 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2017-02-28