Hoppa till huvudinnehåll

VA-kluster Mälardalen 2013-2015

​VA-kluster Mälardalen är ett i huvudsak regionalt kluster som samordnar forskning och utbildning inom VA. Klustret bildades 2010 och har under knappt tre år framgångsrikt bedrivit forskning och utbildningsverksamhet inom området. En sammanfattning av verksamheten under de tre första åren finns i Bilaga 1. Föreliggande ansökan avser finansiellt stöd för VA-kluster Mälardalen för perioden 2013-2015. För den nya projektperioden har klustret utökats med fyra nya medlemsorganisationer: Norrköping Vatten, Tekniska Verken i Linköping, Växjö kommun och Örebro kommun. och klustret består nu av 17 organisationer. Stärkta av den innevarande projektperioden avser vi att bedriva högkvalitativ forskning inom området resurseffektiv avloppsvattenrening och slamhantering med särskilt fokus på (i) Hantering av nya utsläppskrav på kväve, fosfor och BOD, (ii) Övervakning, styrning och optimering, (iii) Hållbar återföring av växtnäring och organiskt material till åkrar, (iv) Biogasproduktion, (v) Hantering av svårnedbrytbara ämnen och (vi) Minskade utsläpp av klimatgaser. Inom utbildningssektorn ska klustrets samlade kompetens vid lärosäten, institut och VAorganisationer användas. Vi kommer att samverka inom grundutbildning, doktorandutbildning och utbildning för yrkesverksamma. Kunskaper som tas fram inom klustret ska integreras i olika utbildningsinsatser. Klustret ska också användas för att definiera examensarbeten. Klustret kommer även under kommande projektperiod att aktivt bedriva informationsspridning både genom klustrets hemsida (www.va-malar dalen.se), nyhetsbrev och årliga workshops.

Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
12-123
Projektledare:
Bengt Carlsson
Organisation Projektledare:
Uppsala Universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
7 200 000 SEK
Projektets totala kostnad:
78 600 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2015-12-31