Hoppa till huvudinnehåll

VA-investeringar i kommuner utifrån ett livscykelperspektiv - en dokumentstudie av kommunernas mest formella dokument

En generell befolkningstillväxt, förändrade bosättningsmönster och ett omfattande behov av att förnya infrastrukturen har på senare år alltmer ändrat villkoren för de svenska kommunerna. Samhällsbyggande har blivit allt viktigare, vilket synliggörs i kommunernas allt mer omfattande (beloppsmässigt) investerings-, och exploateringsbudgetar. En central del i samhällsbyggnaden är vårt vatten och avloppssystem. Speglas den bilden, att VA utgör en central del i våra samhällen idag och imorgon, när det gäller hur kommunerna presenterar sina VA-investeringar i kommunernas mest formella dokument som utgörs av dess budgetar och årsredovisningar? Idén med vår forskning är att öka förståelsen för hur svenska kommuner planerar för och synliggör sina VA-investeringar. Vi avser att studera huruvida kommunerna i budget och årsredovisningar beskriver sina VA-investeringar utifrån ett livscykelperspektiv. Syftet med vår studie är därmed att synliggöra och diskutera i vilken mån kommunernas budgetar och årsredovisningar är sammanhang där kommunerna beskriver sina VA-investeringar utifrån ett livscykelperspektiv, vilket inkluderar varför investeringen ska genomföras, dess potentiella livslängd och hur underhåll ska ske på ett effektivt sätt. Ett livscykelperspektiv inkluderar även hur anläggningstillgången, här handlar det om investeringar i kommunal VA, har förutsättningar att vara resilient och därmed hantera förändrade förutsättningar i form av ekonomi, miljö och demografi. Robert Jonsson, Linköpings universitet och Anna Thomasson, Lunds universitet är forskarna som ingår i studien
Område:
Organisation & juridik
Projektnummer:
18-105
Projektledare:
Robert Jonsson
Organisation Projektledare:
Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet
Totalt beviljad finansiering av SVU:
198 000 SEK
Projektets totala kostnad:
198 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2019-06-30