Hoppa till huvudinnehåll

Utvärdering av termisk hydrolys på Sundets biogasanläggning i Växjö

Under 2014 kommer biogasanläggningen vid reningsverket i Sundet Växjö att installera en ny förbehandling, s.k. termisk hydrolys, med investeringsstöd från Energimyndigheten. Förbehandlingen installeras av Cambi AS. Bakgrunden till projektet är att Växjö kommun beslutat att röta matavfall från hushåll i den existerande slamrötningsanläggningen i Sundet. Detta leder till ökande substratströmmar och ett ökat behov av rötning samt hygieniserings kapacitet. Genom installation av termisk hydrolys är förhoppningen att kunna öka biogasproduktionen vid en redan etablerad anläggning. Det finns flera bevisade fördelar med termisk hydrolys när det gäller både avloppsslam och annat organiskt avfall. Det fasta material som blir kvar efter hydrolysen blir mer lättavvattnat så att det utgör en mindre volym, efterföljande rötning går snabbare än vid konventionell rötning och mindre rötkammarvolymer krävs. Restprodukterna efter hydrolys blir också fullständigt hygieniserade och en hygienisk säker rötrest möjliggör olika alternativa slutanvändningar för slammet. De ovan nämda effekterna är konstaterade i rötningsprocesser kopplade till avloppsvattenrening och användningen av slam som substrat. Idag finns få studier avseende betydelsen av termisk hydrolys i samband med rötning av matavfall. Det sökta projektet avser att utvärdera betydelsen av termisk hydrolys vid Sundets anläggning i Växjö. Processen kommer dels utvärderas i labskala, där både obehandlat och behandlat substrat rötas, och dels i den storskaliga processen i samband med att termisk hydrolys installeras. Data avseende gasproduktion, effektivitet och processtabilitet samt effekter på slammängder kommer tas fram och utvärderas
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
14-112
Projektledare:
Anna Schnurer
Organisation Projektledare:
SLU
Totalt beviljad finansiering av SVU:
120 000 SEK
Projektets totala kostnad:
1 644 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2015-12-31