Hoppa till huvudinnehåll

Utvärdering av småskalig rening från läkemedelsrester i källsorterad urin.

I dagsläget är problemen med antibiotikaresistens i samhället stora. Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus där många svårt sjuka patienter behandlas och stora mängder antibiotika används, som sedan når våra kommunala reningsverk. Att hitta en metod som avlägsnar antibiotikarester och andra läkemedelsrester, är ekonomiskt försvarbar och som dessutom inte påverkar det dagliga arbetet på sjukhuset, minskar belastningen på miljön och risken för resistensspridning både inom och utanför sjukhuset. Landstinget i Uppsala län har identifierat dessa utsläpp som en av organisationens aktiviteter med störst miljöpåverkan. Därför finns ett miljömål om att minska utsläppen från läkemedelsrester under miljömålsperioden år 2015-2018 jämfört med år 2014. Syftet med den här studien är att undersöka om ozonering eller enzymatisk nedbrytning är metoder som lämpar sig för rening av läkemedelsrester från Akademiska sjukhuset. Studier med behandling av orenat avloppsvatten har visat att effekten av ozonering avtar med ökad halt organiskt material, varför endast källsorterat urin kommer användas i testerna. Andra metoder som lämpar sig för läkemedelsreduktion kommer också belysas inom projektet. I arbetet kommer även expertkompetenser från Uppsala Vatten och IVL vara med och stödja projektet. Målet är få fram ett förslag på hur ett källsorterande system tillsammans med ett reningssteg kan implementeras på Akademiska sjukhuset för att rena avloppsvatten från antibiotika och resistenta bakterier. I projektet testas ozonering och enzymrening av källsorterat urin. Här tas hjälp av bland annat Uppsala vatten och IVL för att identifiera rätt mängd reningsmaterial samt analys av ytterligare reningsmetoder som skulle gå testas. Förhoppningsvis kan fler sjukhus, och andra vårdinrättningar, använda sig av resultaten. Eventuellt kan metoder utvecklas som gör att reningen sker mer lokalt även för privatpersoner vilket hade minskat behovet av ytterligare reningssteg på kommunala reningsverk.
Område:
Avlopp & Miljö
Projektnummer:
16-105
Projektledare:
Jonas Eriksson
Organisation Projektledare:
Landstinget i Uppsala län
Totalt beviljad finansiering av SVU:
45 000 SEK
Projektets totala kostnad:
90 000 SEK
Projektslut enligt aktuell prognos:
2016-10-31